Back to stories list

Zama mukali! Zama is great! Zama muukali

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Chester Mwanza

Language ChiTonga

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Mukulana wangu mushonto ulacelwa koona. Ndilafwambana kubuka, nkambo ndimukali.

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

Kandume yandi takalaala bwangu. Ndabuka bwangu pantu ndi mukali!


Ndime ndijalwida zuba.

I am the one who lets in the sun.

Nine njingisha akasuba mu ng’anda.


Baama bamba kuti, “Ulinyenyezi yangu yakumaca”.

“You’re my morning star,” says Ma.

Bamaayo batiila “Uli lutanda lwakumacaca yandi.”


Ndilasamba endike, siyandi lugwasho lulilonse.

I wash myself, I don’t need any help.

Ndaisamba, nshifwaya wakungafwilisha.


Ndinyina penzi amenda atontola a nsipa inunka yanyanzabili.

I can cope with cold water and blue smelly soap.

Shakwata bwafya na menshi yatalala nangu sopo wa nunka uwa bulu.


Bamama balandiyezya, “Utalubi kucumba meno.” Ndaingula ndati “Peepe, kutali ndime. sekonzyi kuluba”.

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

Bamaayo balanjibukisha, “Wilaba ameeno.” Naine nayasuka, “Teti, teine.”


Ndamana kusamba, ndilanzya bahanene akubambila kuti babe abuzuba bubotu.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

Panuma yakusamba, ndaposha bamaama na bamaayo senge, na ukubashalikapo bwino.


Ndamana ndalisamika, “Ndimupati lino baama”.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

Elyo naifwika naati, “Ndi mukalamba nomba maayo.”


Inga ndajala nkopela akwanga mabbusu.

I can close my buttons and buckle my shoes.

Ndamanka amabatani na ukukaka intambo shapa nsapato.


Mushonto wangu ndilakumuzyibya makani onse apya akucikolo.

And I make sure little brother knows all the school news.

Nshipusa ukweba kandume yandi pa ficitaka ku sukulu.


Ndilabeleka cangunzu lyonse mucikolo.

In class I do my best in every way.

Mu sukulu ndabombesha munshila shonse.


Ndilakucita zyintu zyonse zibotu lyonse. Pesi cintu ncendiyandisha nkusobana.

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

Ncita ifi fisuma fyonse cila bushiku. Nomba icikulu ico natemwisha, kwangala na ukwangala.


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Chester Mwanza
Language: ChiTonga
Level: Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF