Back to stories list

Khalai ulabandika kuzisyango Khalai talks to plants Khalai alitemwa ifilimbwa

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Jesse Pietersen

Translated by Chester Mwanza

Language ChiTonga

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Oyu ngu Khalai. Ulijisi myaka iliciloba. Izyina lyakwe ipandulula kuti ‘mubotu’ mucishobo cakwe, Lubukusu.

This is Khalai. She is seven years old. Her name means ‘the good one’ in her language, Lubukusu.

Uyu ni Khalai. Ali nemyaka cinelubali. Mu Cibemba, Ishina lyakwe lipilibula “umuntu umusuma”.


Khalai ulabuka akubandika kucisamu camafuleenke. “Ndakukomba ocisamu camafuleenke, kokomena ukatupe mafuleenke manji apide.”

Khalai wakes up and talks to the orange tree. “Please orange tree, grow big and give us lots of ripe oranges.”

Lyonse Khalai nga ashibuka alalaanda ku cimuti cama cungwa ati: “Wecimuti cama cungwa, napapaata kula, utwaale namacungwa ayeengi, utupeleko tulyeko.”


Khalai uleenda kuya kucikolo. Munzila, Khalai ulabandika abwizu. “Ndakukomba obwizu, kokomena ukabe nyanzabili a kutayuma.”

Khalai walks to school. On the way she talks to the grass. “Please grass, grow greener and don’t dry up.”

Khalai nga aleenda lyonse pakuya kusukuulu alalaanda kufyani ati: “We cani, napapaata moneka uwayemba elyo kabili wilauma.”


Khalai wainda a maluba amushokwe. “Ndakomba nomaluba, kamutolelela kukomena ketegwa kandimibika mumasusu angu.”

Khalai passes wild flowers. “Please flowers, keep blooming so I can put you in my hair.”

Khalai nga asaanga amaluba yampanga nayo alayeba ati: “Mwe maluba mulebaluula bwino bwino pakuti ndeswako nokufwala mumutwe wandi.”


Kucikolo, Khalai ulabandika azisamu. “Ndakukomba ocisamu, kokomena akubika mitabi inji kutegwa katubala munsi acinvwule cako.”

At school, Khalai talks to the tree in the middle of the compound. “Please tree, put out big branches so we can read under your shade.”

Khalai nga afika kusukulu, lyonse alalaanda kucimuti icabeela pakati kalubansa lwesukulu ati: “Wecimuti, napapaata kula utwale nemisaambo iyakutupeela icintelelwe icakuti tuleikalamo pakubeleenga.”


Khalai ulabandika kuzisyango zizungulukide cikolo. “Ndakomba, amukomene akulesya bantu babi kunjila mukati.”

Khalai talks to the hedge around her school. “Please grow strong and stop bad people from coming in.”

Elyo kabili, Khalai alalaanda kulupango lwesukulu ati: “We lupango ube uwakosa saana pakuti ulelesha ifipondo ififwaya ukwingila mukati ke sukuulu lyesu.”


Kuti wapiluka kuzwa kuciko, Khalai ulaunka kucisamu camafuleenke. “Hena mafwulenke akapya kale?” wabuzya Khalai.

When Khalai returns home from school, she visits the orange tree. “Are your oranges ripe yet?” asks Khalai.

Khalai nga ainuka lyonse, alaya mukupempula icimuti camacungwa nokucipuusha ati: “Bushe amacungwa yobe nanoomba tayalapya?”


“Mafuleenke acili nyanzabili.” “Ndiyakubola kukubona junza ocisamu camafuleenke.”

“The oranges are still green,” sighs Khalai. “I will see you tomorrow orange tree,” says Khalai. “Perhaps then you will have a ripe orange for me!”

Aaaa! Amacungwa yacili ayabishi! Nkesa kumonako nakabili mailo. Limbi nkasangako nangu icungwa limo nalipya.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Jesse Pietersen
Translated by: Chester Mwanza
Language: ChiTonga
Level: Level 2
Source: Khalai talks to plants from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF