Back to stories list

Kujika Cooking Ukwipika

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by Chester Mwanza

Language ChiTonga

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndayupa magwili.

I peel the potatoes.

Mpala imfyumbu.


Ndatenda kabici.

I chop a cabbage.

Mputaula kabeci.


Ndatenda makaloti.

I grate the carrots.

Nsesa kalota.


Ndasanzya cilemba.

I wash the beans.

Nsamba cilemba.


Ndatenda zitende.

I cut the butternut.

Mputula utupushi.


Ndatenda sipinaci.

I chop the spinach.

Mputula bashipinaci.


Bamama batenda wanyensi.

My mom chops the onions.

Bamaayo baputula onyoni.


Wanyensi ilandipa kulila akutenda.

Onions make me cry when they are chopped.

Onyono ilenga ukuti nalila nga ileeputulwa.


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: Chester Mwanza
Language: ChiTonga
Level: Level 1
Source: Cooking from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF