Back to stories list

Kunvwa Feelings Ifyondeunfwa

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by Chester Mwanza

Language ChiTonga

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Moyo wangu unvwa zyintu zyinji.

My heart feels a lot of things.

Umutima wandi ulonfwa ifintu ifingi.


Ndilanvwa kabotu kuti bakapa bandanina twano masiku.

I feel happy when my granny tells us stories in the evening.

Ndatemwa nga bamaama baletushimikila utushimi ichungulo.


Ndilinvwa kwanguluka kuti kandisobana amwenzuma.

I feel silly when I play with my friend.

Ndofwa ukupuba ngadeangala nabanandi.


Ndilanvwa kuusa kuti batata bandambila kuti tabajisi mali.

I feel bad when my dad says he does not have money.

Ndofwa ububi nga batata balanda ati tabakwete indalama.


Ndilinvwa kuyandwa kuti bamama bandikumbatila.

I feel loved when my mom gives me a hug.

Ndofwa icitemwiko bamayo nga bankumbatila.


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: Chester Mwanza
Language: ChiTonga
Level: Level 1
Source: Feelings from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF