Back to stories list

Tom muuza ndizi Tom the banana seller Tomu kashitisha wa Nkonde

Written by Humphreys Odunga

Illustrated by Zablon Alex Nguku

Translated by Matteo E. Mwita

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Tom anabeba tenga la ndizi zilizoiva.

Tom carries a tray of ripe bananas.

Tomu alasenda ulupe lwa nkonde ishapya.


Tom anaenda sokoni kuuza ndizi.

Tom goes to the market to sell bananas.

Tomu alaya kumaliketi mukushitisha inkonde.


Sokoni watu wananunua matunda.

People at the market are buying fruit.

Abantu kumaliketi balashita ifinsabwa nsabwa.


Lakini hakuna anayenunua ndizi za Tom. Wanapenda kununua matunda kutoka kwa akina mama.

But no one is buying Tom’s bananas. They prefer to buy fruit from women.

Nomba tapali nangu umo uuleshita kuli Tomu


“Kwenye jamii yetu, ni wanawake pekee ndio wanaouza matunda,” watu wanasema. “Ni mwanamume wa aina gani huyu?” watu wanahoji.

“In our community, only women sell fruit,” people say. “What kind of a man is this?” people ask.

“Mumushi wesu, banamayofye ebashitisha ifinsabwansabwa”, efilanda abantu. “Mwaume wamusango shani uyu?”


Lakini Tom hakati tamaa. Anaita, “Nunua ndizi zangu! Nunueni ndizi zangu tamu zilizoiva!”

But Tom does not give up. He calls, “Buy my bananas! Buy my sweet ripe bananas!”

Nomba Tomu taleka. Aleta abantu, “shiteni inkonde shandi! Shiteni inkonde shandi ishapya elyo ishalowa!”


Mwanamke mmoja anachukua kichane cha ndizi kutoka kwenye tenga. Anaziangalia ndizi kwa umakini.

One woman picks up a bunch of bananas from the tray. She looks at the bananas carefully.

Namayo umo asendapo umusemo umo palupe. Bashilolekesha sana.


Mwanamke ananunua ndizi.

The woman buys the bananas.

Banamayo bashita inkonde.


Watu wengine wanakuja kwenye kichanja. Wananunua ndizi za Tom na kuzila.

More people come to the stall. They buy Tom’s bananas and eat them.

Abantu abengi balesa kwituka. Balashita inkonde shakwa Tomu nokushilya.


Mara, tenga linakuwa tupu. Tom anahesabu pesa alizopata.

Soon, the tray is empty. Tom counts the money he earned.

Panonofye ulupe lwapwa. Tomu epakupenda indalama apanga.


Tom ananunua sabuni, sukari, na mkate. Anaweka vitu kwenye tenga lake.

Then Tom buys soap, sugar, and bread. He puts the things in his tray.

Tomu ashitamo isopo, insukale no mukate. Abika ifintu fyakwe palupe.


Tom anajitwisha tenga kichwani na kwenda nyumbani.

Tom balances the tray on his head and goes home.

Tomu alatengesela ulupe lwakwe pa mutwe nokubwekela kung’anda.


Written by: Humphreys Odunga
Illustrated by: Zablon Alex Nguku
Translated by: Matteo E. Mwita
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 2
Source: Tom the banana seller from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF