Back to stories list

Andiswa Nyota wa Mpira wa Miguu Andiswa Soccer Star Andiswa kateya wa mupila waku makasa

Written by Eden Daniels

Illustrated by Eden Daniels

Translated by Matteo E. Mwita

Read by Lauwo George

Language Swahili

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Andiswa alikuwa anawaangalia wavulana wakicheza mpira wa miguu. Alitamani kujiunga nao. Akamwomba kocha kufanya nao mazoezi.

Andiswa watched the boys play soccer. She wished that she could join them. She asked the coach if she can practise with them.

Andiswa aaleetamba abalumendo baleeteya umupila waku makasa. Aaleekabila ukuteya na beena. Aalilombele bakafundisha ba mupila nga kuti bamusuminisha ukuteyako.


Kocha akaweka mikono kiunoni. “Kwenye shule hii, ni wavulana pekee wanaoruhusiwa kucheza mpira wa miguu,” alisema.

The coach put his hands on his hips. “At this school, only boys are allowed to play soccer,” he said.

Bakafundisha baabikile amaboko mu musana. Basosele ati, “Pano pa sukulu, abalumendo bekafye ebasuminishiwa ukuteya umupila waku makasa.”


Wavulana walimwambia aende kucheza mpira wa wavu. Walisema mpira wa wavu ni kwa ajili ya wasichana na mpira wa miguu ni kwa wavulana. Andiswa alijisikia vibaya.

The boys told her to go play netball. They said that netball is for girls and soccer is for boys. Andiswa was upset.

Abalumendo bamwebele ukuya mu kuteya umupila waku minwe. Baasosele ukutiila umupila waku minwe ewabakashana. Andiswa aalifulilwe.


Siku iliyofuata, shule yao ilikuwa na mashindano makubwa ya mpira wa miguu. Kocha alikuwa na wasiwasi kwa kuwa mchezaji wake wa kutegemewa alikuwa mgonjwa na asingecheza.

The next day, the school had a big soccer match. The coach was worried because his best player was sick and could not play.

Ubushiku bwakonkelepo, isukulu lyali no kuteya ubwangalo bwamupila waku makasa uukalamba. Bakafundisha baalisakamene pantu umulumendo uwaishibishe ukuteya umupila aalifililwe ukuteya pantu aalilwale.


Andiswa alimwendea kocha na kumuomba kumruhusu acheze. Kocha hakujua afanye nini. Akaamua kumruhusu Andiswe ajiunge na timu.

Andiswa ran to the coach and begged him to let her to play. The coach was not sure what to do. Then he decided that Andiswa could join the team.

Andiswa aabutukiile kuli bakafundisha no kubapaapaata ukuti bamusuminishe ukuteyako umupila. Bakafundisha tabaishibe ifyakucita. Lelo basukile basuminisha Andiswa ukuteyako umupila.


Mchezo ulikuwa mgumu. Hakuna timu yoyote iliyokuwa imefunga goli hadi muda wa mapumziko.

The game was tough. Nobody had scored a goal by half time.

Ubwangalo bwalikosele. Tapaali abaingisheko akakato mpaka inshita ya kutuusha.


Wakati wa kipindi cha pili kijana mmoja alimpatia Andiswa mpira. Akakimbia kwa kasi sana kuelekea golini. Akaupiga mpira kwa nguvu na akafunga goli.

During the second half of the match one of the boys passed the ball to Andiswa. She moved very fast towards the goal post. She kicked the ball hard and scored a goal.

Mu cipande ca bubili icabwangalo, Andiswa aalisendele umupila. Aalibutukishe saana ukulungama ku cipanda. Andiswa aalipantishe umupila no kwingisha akakato.


Umati ukashangilia kwa vifijo na furaha. Kuanzia siku hiyo, wasichana waliruhusiwa kucheza mpira wa miguu kwenye timu ya shule.

The crowd went wild with joy. Since that day, girls were also allowed to play soccer at the school.

Ibumba lyalitemenwe nganshi. Ukutula pali bulya ubushiku, abakashana baalibasuminishe ukuteya umupila waku makasa.


Written by: Eden Daniels
Illustrated by: Eden Daniels
Translated by: Matteo E. Mwita
Read by: Lauwo George
Language: Swahili
Level: Level 2
Source: Andiswa Soccer Star from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF