Back to stories list

Mamba mwenye njaa The hungry crocodile Ing'wena yansala

Written by Christian G.

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Brigid Simiyu

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 1

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Hapo zamani, palikuwa na mamba mwenye njaa.

Once there was a very hungry crocodile.

Ubushiku bumo kwali Ing’wena yali nensala saana.


Alitafuta chakula taratibu na kwa ukimya. Halafu…

He searched for food slowly and quietly. And then…

Yalefwaya ifyakulya mumutalalila ukwabula ukupanga ichongo. Elyo nomba…


POO!!! Mamba anashambulia!

POW!!! The crocodile strikes!

Wiyu!!! Kucheshuko, Ing’wena yaikata icakulya!


Baada ya hapo hana njaa tena, na anafurahi.

After that he is no longer hungry, and he is happy.

Panuma yakulya, Ing’wena tayaumfwilepo insala nelyo panono elo yalifye iyasekelela nganshi.


Hadi atakapopatwa na njaa tena.

Until he gets hungry again.

Pakafye yaumfwa insala nakabili.


Written by: Christian G.
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Brigid Simiyu
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 1
Source: The hungry crocodile from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF