Back to stories list

Mbegu Ndogo: Hadithi ya Wangari Maathai A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai Ulubuto Lunoono: Inshimi ya kwa Wangari Maathai

Written by Nicola Rijsdijk

Illustrated by Maya Marshak

Translated by Ursula Nafula

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 3

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Katika kijiji kimoja kwenye mteremko wa Mlima wa Kenya, katika Afrika Mashariki, msichana mdogo alifanya kazi za shambani pamoja na mama yake. Msichana huyu aliitwa Wangari.

In a village on the slopes of Mount Kenya in East Africa, a little girl worked in the fields with her mother. Her name was Wangari.

Mu mushi waba ku mutentemuko wa lupili ulwa ku Kenya ku kabanga ka Africa, umukashana umwaice aalebomba na banyina mwibala. Ishina lyakwe aali ni Wangari.


Wangari alipenda kufanya kazi za nje. Alitumia jembe kulima katika bustani ya familia yake. Kisha alipanda mbegu ndogo katika ardhi yenye rutuba.

Wangari loved being outside. In her family’s food garden she broke up the soil with her machete. She pressed tiny seeds into the warm earth.

Wangari alitemenwe ukuba panse. Mwibala lya fyakulya ilya lupwa lwabo, aleefukula umushili ukubomfya icela. Alimbile imbuto mu mushili uwakaba.


Alipenda majira ya jioni, wakati jua linapozama. Giza lilipozidi mpaka aliposhindwa kuona mimea, Wangari alifahamu kuwa wakati wa kwenda nyumbani uliwadia. Alikuwa anafuata kinjia chembamba kilichopita uwanjani huku akivuka mito akielekea nyumbani.

Her favourite time of day was just after sunset. When it got too dark to see the plants, Wangari knew it was time to go home. She would follow the narrow paths through the fields, crossing rivers as she went.

Inshita ya kasuba aatemenwe saana lilyafye akasuba kashilawa. Wangari aaleinuka fye nga cakuti kwafita saana icakuti umuntu tekuti amone ifimenwa. Pakuya aalepita mukashila katondo mu mabala no kuciluka imimana.


Wangari alikuwa mtoto mwerevu na alikuwa na hamu ya kwenda shule. Lakini wazazi wake walitaka awasaidie nyumbani. Alipofika umri wa miaka saba, kaka yake aliwashawishi wazazi wake kumwacha aende shule.

Wangari was a clever child and couldn’t wait to go to school. But her mother and father wanted her to stay and help them at home. When she was seven years old, her big brother persuaded her parents to let her go to school.

Wangari aali mwana uwa cenjela kabili aalefwaisha ukuya ku sukulu. Lelo bawishi na banyina balefwaya ukuti aleikala pang’anda no kubafwa imilimo. Ilyo aafikile pa myaka yakufyalwa cine-lubali, ndume yakwe umukalamba aashiniine abafyashi bakwe ukusuminisha Wangari ukuya ku sukulu.


Alipenda kusoma! Wangari alijifunza zaidi na zaidi kwa kila kitabu alichokisoma. Alifanya vyema sana shuleni hadi akaalikwa kwenda Marekani kuendeleza masomo yake huko. Wangari alitiwa hamasa sana na nafasi hii! Alipenda kujua ulimwengu zaidi.

She liked to learn! Wangari learnt more and more with every book she read. She did so well at school that she was invited to study in the United States of America. Wangari was excited! She wanted to know more about the world.

Aalitemenwe ukusambilila! Wangari asambilile ifyafulilako muli cila citabo abelengele. Aalibombele bwino saana pa sukulu icakuti balimwitile ku United States of America. Wangari aalitemenwe cibi! Aalefwaya ukwishibilapo infingi pa lwe sonde.


Alipokuwa chuoni huko Marekani, Wangari alijifunza mengi mapya. Alisomea mimea na jinsi inavyokua. Na alikumbuka maisha yake yalivyokuwa utotoni: kucheza michezo na msitu zake katika kivuli cha miti kwenye misitu maridadi ya Kenya.

At the American university Wangari learnt many new things. She studied plants and how they grow. And she remembered how she grew: playing games with her brothers in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forests.

Pa Univesiti (isukulu likalamba) ya ku America, Wangari aalisambilile ifintu ifingi ifipya. Aasambilile palwa fimenwa nefyo fikula. Nakabili aibukishe ifyo aakulile: ukuteya ifyangalo na bandume yakwe mu cintelelwe ca miti ya mu mpanga shaemba isha ku Kenya.


Jinsi alivyojifunza ndivyo alivyofahamu kuwa aliwapenda watu wa Kenya. Alitaka wafurahi na wawe wenye uhuru. Jinsi alivyojifunza ndivyo alivyokumbuka nyumbani kwao Afrika.

The more she learnt, the more she realised that she loved the people of Kenya. She wanted them to be happy and free. The more she learnt, the more she remembered her African home.

Ilyo aaletwalilila amasambililo, aibukile ifyo atemenwe abena Kenya ngashi. Aalefwaya ukuti babe ne nsansa na ubuntungwa. Ukusambilila ifyafulilako kwalengele ebukishe kumwabo ku Africa.


Alipokamilisha masomo yake, alirudi Kenya. Lakini nchi yake ilikuwa imebadilika. Kulikuwa na mashamba makubwa kila upande. Wanawake hawakupata kuni za kuwasha moto wa kupikia. Watu walikuwa maskini na watoto walikuwa na njaa.

When she had finished her studies, she returned to Kenya. But her country had changed. Huge farms stretched across the land. Women had no wood to make cooking fires. The people were poor and the children were hungry.

Panuma yakupwisha amasambililo, aabweleele ku Kenya. Lelo icalo cakwe ninshi calicinja. Kwali amafamu ayakalamba mpanga yonse. Ba namayo tabaakweete inkuni shakukosesha umulilo wakwipikilapo. Abantu baali baapina na bana ne nsala.


Wangari alijua la kufanya. Aliwafundisha wanawake jinsi ya kupanda miti kutokana na miche. Wanawake waliuza ile miti na pesa walizopata walizitumia kwa mahitaji ya familia zao. Wanawake walifurahi. Wangari alikuwa amewasaidia kuwa wenye nguvu na uwezo.

Wangari knew what to do. She taught the women how to plant trees from seeds. The women sold the trees and used the money to look after their families. The women were very happy. Wangari had helped them to feel powerful and strong.

Wangari aalishibe ifyakucita. Aafundile ba namayo ifya kulimba imiti ukufuma ku mbuto. Ba namayo baalishitishe imiti na ukubomfya ulupiya ku kusakamana indupwa shabo. Ba namayo balitemenwe nganshi. Wangari aali nabaafwa ukuyumfwa abamaka kabili abakosa.


Muda ulipopita, miti mipya ilikuwa misitu, na mito ilianza tena kupitisha maji. Ujumbe wa Wangari ulienea Afrika nzima. Leo, mamilioni ya miti imemea kutokana na mbegu za Wangari.

As time passed, the new trees grew into forests, and the rivers started flowing again. Wangari’s message spread across Africa. Today, millions of trees have grown from Wangari’s seeds.

Mukupita kwanshita, imiti ipya yalikulile na ukusanguka imishitu, na imimana yatampile ukukomkoloka nakabili. Imbila ya kwa Wangari yalisalangene mu Africa yonse. Ilelo, iminshipendwa ya miti yaalikula ukufuma kumbuto sha kwa Wangari.


Wangari alikuwa amefanya bidii. Watu ulimwengu mzima walifahamu hili na wakampa tuzo. Tuzo hii inaitwa, ‘Tuzo ya Amani ya Nobel.’ Na alikuwa mwanamke wa Kiafrika wa kwanza kupokea tuzo hii.

Wangari had worked hard. People all over the world took notice, and gave her a famous prize. It is called the Nobel Peace Prize, and she was the first African woman ever to receive it.

Wangari aali na bombesha. Abantu isonde lyonse baishile ishiba palwa kwa Wangari, kabili bamupeele icilambu icaya ululumbi. Citwa ukuti “Nobel Peace Prize”, kabili aali namayo uwantanshi mu Africa ukupokelela ici cilambu.


Wangari alifariki mwaka 2011, lakini tunaweza kumkumbuka kila tunapoona mti maridadi.

Wangari died in 2011, but we can think of her every time we see a beautiful tree.

Wangari afwile mu 2011, lelo kuti twatontonkanya pali ena ilyo lyonse twamona umuti uwayemba.


Written by: Nicola Rijsdijk
Illustrated by: Maya Marshak
Translated by: Ursula Nafula
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 3
Source: A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF