Back to stories list

Nkhuku ndi Bongololo Chicken and Millipede Inkoko ne Ciyongoli

Written by Winny Asara

Illustrated by Magriet Brink

Translated by Sitwe Benson Mkandawire, David Mwanza

Language Nyanja

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Nkhuku ndi Bongololo anali abwenzi. Koma anali kukonda kupikisana. Tsiku lina, anaganiza kuchaya m’pila wa myendo kuti aone ngati katswili ndi ndani.

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.

Inkoko ne Ciyongoli fyali fibusa. Nomba lyonse bale cinfyanayafye. Bushiku bumo, baile mukuteya umupila wakumakasa pakuti bamone uwingacinfya umunankwe.


Anayenda kubwalo la m’pila ndipo anayamba masewera awo. Nkhuku inafulumira, koma Bongololo anafulumira kopambana. Nkhuku inachaila kutali koma bongololo anachaila kutali mopambana. Nkhuku inayamba kukalipa.

They went to the football field and started their game. Chicken was fast, but Millipede was faster. Chicken kicked far, but Millipede kicked further. Chicken started to feel grumpy.

Baile kucibansa camupila nokwamba ukuteya. Inkoko yali iya angukilwa nomba iciyongoli calyangukishe ukucilapo. Inkolo epakupantila ukutali nomba iciyongoli tepakupantisha ukucilapo. Inkoko epakwamba ukunfwa ububi.


Anagaza kuti achaye mapenoti. Bongololo anayabila kukhala wogwila m’pila. Nkhuku inamwesa cigoli cimodzi. Tsopano inali nthawi yankhuku kuti igwile m’pila.

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken’s turn to defend the goal.

Efyo. batile katupantefye iyakwingisha mufipanda. Iciyingoli ecabalilepo ukuya mucipanda. Inkoko yaingishako kamo. Epakucinjana pakuti inkoko nayo iyemucipanda.


Bongololo anachaya ndipo anamwetsa. Bongololo ananyunya ndi kumwetsa. Bongololo anamwesanso ndi mutu. Bongololo anamwetsa zigoli zisanu.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.

Iciyongoli epakupanta nokwingisha. Iciyongoli calafyanya nokwingisha. Iciyongoli epakusenda umupila nokuya ingisha. Iciyongoli caingisha utukato tusano.


Nkhuka inakalipa kuti inagonja. Inagonja kothelathu. Bongololo anayamba kuseka cifukwa ca madandaulo amuzake pambuyo pakugonja.

Chicken was furious that she lost. She was a very bad loser. Millipede started laughing because his friend was making such a fuss.

Inkoko epakufulwa ukuti yalusa. Pantu yalilusa ububi sana. Iciyongoli epakwamba ukuseka umunankwe pakuilishanya.


Nkhuku inakalipa kwambiri ndikusengula kamwa namela bongololo.

Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.

Inkoko yalifulwa sana epakwamba ukusonsobola iciyongoli nokucilya.


Pamene nkhuku inali kuyenda kunyumba, inakumana ndi amake abongololo. Amake Bongololo anafunsa nati, “Kodi wamuonako mwana wanga?” Nkhuku siyinalankhule ciliconse. Amake Bongololo anada nkhawa.

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.

Cilya inkoko ileya kung’anda epakukumanya nyina waciyongoli. Nyina waciyongoli epakwipusha, “Naumonako umwana wandi?” Inkoko tayaaswike nangu cimo. Nyina waciyonoli tepakusakamana.


Amake Bongololo anamva kaliu kakang’ono. “Ndithandizeni amai!”, liu linalila. Amake Bongololo anayangana uku ndi uku, ndi kumvetsetsa ndi cidwi. Mau anacokera mumimba mwa nkhuku.

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.

Elyo nyina waciyongoli aunfwile akalishiwi akanono. “Mutule mayo!” Nyina waciyongoli ekulolesha lolesha no kunfwikisha. Ishiwi lyalefuma mumala yankoko.


Amake Bongololo anakuwa nati, “Sewenzesa mphamvu zako zapadela mwana wanga!” Bongololo atha kununkha ndi kusamveka bwino. Nkhuku inayamba kumvela kudwala.

Mother Millipede shouted, “Use your special power my child!” Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel ill.

Nyina waciyongoli epakupunda, “bonfya amaka yobe mwana wandi!” Iciyongoli limo cilanunka ububi sana, nokunfwika ifibi mukanwa. Inkoko epakwamba ukunwa ukulwala.


Nkhuku inageya. Ndipo inamela ndi kutaya mata. Ndipo inakhosomola. Bongololo anali kunyansisa.

Chicken burped. Then she swallowed and spat. Then she sneezed and coughed. And coughed. The millipede was disgusting!

Inkoko epekubukula. Elya yaisa mina nokufwisa futi. Yaisa tesula nokukola, nakabili yakoka. Iciyongoli waliyunfwisha ubunani.


Nkhuku inakhosomola kufikira itakhosomolela panja Bongololo amene anali mumimba mwake. Bongololo ndi amai ake anakalawa ndi kukwela m’tengo kubisala.

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.

Inkoko epakukola mpaka yakola iciyongoli icali mumala. Nyina waciyongoli nommwana wakwe efyo bakulike nokunina icimuti emobabelama.


Kucokela apo, Bongololo ndi Nkhuku anakhala adani.

From that time, chickens and millipedes were enemies.

Ukufuma apopena inkoko nefiyongoli fyalipatana.


Written by: Winny Asara
Illustrated by: Magriet Brink
Translated by: Sitwe Benson Mkandawire, David Mwanza
Language: Nyanja
Level: Level 3
Source: Chicken and Millipede from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF