Back to stories list

Kambewu: Nkhani ya Wangari Maathai A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai Ulubuto Lunoono: Inshimi ya kwa Wangari Maathai

Written by Nicola Rijsdijk

Illustrated by Maya Marshak

Translated by Gridon Mwale

Language Nyanja

Level Level 3

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Pamudzi wina womangidwa pamatero ya phiri la Kenya kumwawa kwa Africa, Kunali kamtsikana kena dzina lake Wangari. Wangari ndi amai ake anali kugwira ntchito zaminda.

In a village on the slopes of Mount Kenya in East Africa, a little girl worked in the fields with her mother. Her name was Wangari.

Mu mushi waba ku mutentemuko wa lupili ulwa ku Kenya ku kabanga ka Africa, umukashana umwaice aalebomba na banyina mwibala. Ishina lyakwe aali ni Wangari.


Wangari anali mtsikana wokonda kucezera pabwalo. Tisku lina Wangari anagaula mudimba mwao nabzyala tumbewu pansi pomwe panali potentha kwambiri.

Wangari loved being outside. In her family’s food garden she broke up the soil with her machete. She pressed tiny seeds into the warm earth.

Wangari alitemenwe ukuba panse. Mwibala lya fyakulya ilya lupwa lwabo, aleefukula umushili ukubomfya icela. Alimbile imbuto mu mushili uwakaba.


Thawi imene anali kukonda kwambiri mtsikanayu tsiku lililonse inali pamene dzuwa litangolowa kumene. Ndipo mudima ukagwira chakuti zomera zamthengo zaleka kuoneka, Wangari anali kudziwa kuti thawi yopita ku nyumba yafika tsopano. Ndipo popita kunyumba anali kudzera njira zang’ombe, kuwoloka mitsinje ndi kudutsa minda mpaka kufika kwao.

Her favourite time of day was just after sunset. When it got too dark to see the plants, Wangari knew it was time to go home. She would follow the narrow paths through the fields, crossing rivers as she went.

Inshita ya kasuba aatemenwe saana lilyafye akasuba kashilawa. Wangari aaleinuka fye nga cakuti kwafita saana icakuti umuntu tekuti amone ifimenwa. Pakuya aalepita mukashila katondo mu mabala no kuciluka imimana.


Wangari anali mwana wocenjera kwambiri ndipo anali wofunitsitsa kupita kusukulu kukaphunzira. Koma makolo ake sanafune kuti kamtsikana aka kaphunzire koma kazikhala pa nyumba ndi kugwira ncthito. Pamene Wangari anali ndi zaka 7, mukulu wake wamwamuna anagonjetsa makolo awo pokambirana kuti Wangari apite kusukulu akaphunzire.

Wangari was a clever child and couldn’t wait to go to school. But her mother and father wanted her to stay and help them at home. When she was seven years old, her big brother persuaded her parents to let her go to school.

Wangari aali mwana uwa cenjela kabili aalefwaisha ukuya ku sukulu. Lelo bawishi na banyina balefwaya ukuti aleikala pang’anda no kubafwa imilimo. Ilyo aafikile pa myaka yakufyalwa cine-lubali, ndume yakwe umukalamba aashiniine abafyashi bakwe ukusuminisha Wangari ukuya ku sukulu.


Wangaari anakonda kuphunzira kwambir chotero kuti anaphunzira kopitirira kupyolera mkuwerenga mabuku osiyanasiyana. Ndipo anakhoza kwambiri pa sukulu chotero kuti anapeza umwayi wokaphunzira ku dziko lakutali la United States of America. Wangari anasangalala kwambiri chifukwa anali kufunitsitsa kudziwa zambiri zapa dziko lapansi.

She liked to learn! Wangari learnt more and more with every book she read. She did so well at school that she was invited to study in the United States of America. Wangari was excited! She wanted to know more about the world.

Aalitemenwe ukusambilila! Wangari asambilile ifyafulilako muli cila citabo abelengele. Aalibombele bwino saana pa sukulu icakuti balimwitile ku United States of America. Wangari aalitemenwe cibi! Aalefwaya ukwishibilapo infingi pa lwe sonde.


Wangari anaphunzira zinthu zambiri pamene anali pa American Univeziti. Anaphunzira pa zomera ndi mumene zimakulira. Zimenezi zinamukumbutsa mumene anali kusewerera ndi abale ake mthunzi ya mitengo mthengo laku-dziko lokongola la Kenya.

At the American university Wangari learnt many new things. She studied plants and how they grow. And she remembered how she grew: playing games with her brothers in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forests.

Pa Univesiti (isukulu likalamba) ya ku America, Wangari aalisambilile ifintu ifingi ifipya. Aasambilile palwa fimenwa nefyo fikula. Nakabili aibukishe ifyo aakulile: ukuteya ifyangalo na bandume yakwe mu cintelelwe ca miti ya mu mpanga shaemba isha ku Kenya.


Pamene anali kuphunzira tsiku ndi tsiku anazindikira kuti akonda anthu akwao ku Kenya. Anali kufuna kuti anthu kudziko limeneli tsiku lina akapate ufulu ndi mtendere. Ndipo anayewa dziko lakwao pamene anapitiliza ndi maphunziro. ake kwakanthawi.

The more she learnt, the more she realised that she loved the people of Kenya. She wanted them to be happy and free. The more she learnt, the more she remembered her African home.

Ilyo aaletwalilila amasambililo, aibukile ifyo atemenwe abena Kenya ngashi. Aalefwaya ukuti babe ne nsansa na ubuntungwa. Ukusambilila ifyafulilako kwalengele ebukishe kumwabo ku Africa.


Anabwerera kudziko lakwao ku Kenya pamane anamaliza maphunziro ake ndipo nthawi imeneyi dziko la Kenya linali litasintha. Mapulazi akuluakulu anatenga malo ochuluka. Azimai anali kusowa kotheba nkhuni chifukwa mitengo kunalibe. Anthu anali osauka ndipo ana anali kuoneka anjala.

When she had finished her studies, she returned to Kenya. But her country had changed. Huge farms stretched across the land. Women had no wood to make cooking fires. The people were poor and the children were hungry.

Panuma yakupwisha amasambililo, aabweleele ku Kenya. Lelo icalo cakwe ninshi calicinja. Kwali amafamu ayakalamba mpanga yonse. Ba namayo tabaakweete inkuni shakukosesha umulilo wakwipikilapo. Abantu baali baapina na bana ne nsala.


Wangari anali kudziwa chofunika kuchita kuti athetsa mabvuto amenewa: anaphunzitsa azimai kubzyala mitengo kuchokera kumbewu. Azimai amenewa anayamba kugulitsa mitengo zao zitakula ndikupeza ndalama zosamalira ma banja awo. Chifukwa cacimenechi azimai anakhala wokondwera kwambiri ndi Wangari amene anawa thandiza kuti akhale ndi mphanvu komanso olimba.

Wangari knew what to do. She taught the women how to plant trees from seeds. The women sold the trees and used the money to look after their families. The women were very happy. Wangari had helped them to feel powerful and strong.

Wangari aalishibe ifyakucita. Aafundile ba namayo ifya kulimba imiti ukufuma ku mbuto. Ba namayo baalishitishe imiti na ukubomfya ulupiya ku kusakamana indupwa shabo. Ba namayo balitemenwe nganshi. Wangari aali nabaafwa ukuyumfwa abamaka kabili abakosa.


Patapita zaka zambiri, mitengo zimene zinabzyalidwa zija, zinakula ndi ku panga thengo. Mitsinje inayambanso kukhala ndi madzi. Mbiri ya Wangari inafika ponseponse mu Africa. Lerolino, mitengo zamitundumitundu mamilyoni tilikuonazi zinachokera ku mbewu ya Wangari.

As time passed, the new trees grew into forests, and the rivers started flowing again. Wangari’s message spread across Africa. Today, millions of trees have grown from Wangari’s seeds.

Mukupita kwanshita, imiti ipya yalikulile na ukusanguka imishitu, na imimana yatampile ukukomkoloka nakabili. Imbila ya kwa Wangari yalisalangene mu Africa yonse. Ilelo, iminshipendwa ya miti yaalikula ukufuma kumbuto sha kwa Wangari.


Wangari anasewenzadi mwamphanvu. Chotero kuti anthu dziko lonse lapnansi anazindikila ntchito yaikula yomwe anacita, ndipo ana patsidwa mphoto yodziwika kwambiri padziko lonse lapansi. Mphoto imeneyi inali kutchedwa kuti Kulemekezedwa ndi Mtendere, ndipo anakhala mkazi woyamba mu Africa kulandila mphoto yotero.

Wangari had worked hard. People all over the world took notice, and gave her a famous prize. It is called the Nobel Peace Prize, and she was the first African woman ever to receive it.

Wangari aali na bombesha. Abantu isonde lyonse baishile ishiba palwa kwa Wangari, kabili bamupeele icilambu icaya ululumbi. Citwa ukuti “Nobel Peace Prize”, kabili aali namayo uwantanshi mu Africa ukupokelela ici cilambu.


Wangari anamwalira mu caka ca 2011, koma timamukumbukila tikamaona mtengo wokongola uliwonse mthengo.

Wangari died in 2011, but we can think of her every time we see a beautiful tree.

Wangari afwile mu 2011, lelo kuti twatontonkanya pali ena ilyo lyonse twamona umuti uwayemba.


Written by: Nicola Rijsdijk
Illustrated by: Maya Marshak
Translated by: Gridon Mwale
Language: Nyanja
Level: Level 3
Source: A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF