Back to stories list

Ukukandwa Punishment Ukukandwa

Written by Adelheid Marie Bwire

Illustrated by Melany Pietersen

Translated by Joseph Mwansa

Language ChiBemba

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ubushiku bumo bamaayo balikwete ifisabo ifingi.

One day, mama got a lot of fruit.

Ubushiku bumo bamaayo balikwete ifisabo ifingi.


Twalipwishe, “Ni lilali tuleelyako ifisabo?” Bamaayo abati, “Tuleelya ifisabo ubushiku.”

“When can we have some fruit?” we ask. “We will have the fruit tonight,” says mama.

Twalipwishe, “Ni lilali tuleelyako ifisabo?” Bamaayo abati, “Tuleelya ifisabo ubushiku.”


Ndume yandi Rahim alifunuka. Aletoma fyonse ifisabo. Alile ifingi.

My brother Rahim is greedy. He tastes all the fruit. He eats a lot of it.

Ndume yandi Rahim alifunuka. Aletoma fyonse ifisabo. Alile ifingi.


“Moneni ifyo Rahim acitile.” kandume yandi kapunda. Nayasuka ati, “Rahim toomfwa kabili aliitemwa.”

“Look at what Rahim did!” shouts my little brother. “Rahim is naughty and selfish,” I say.

“Moneni ifyo Rahim acitile.” kandume yandi kapunda. Nayasuka ati, “Rahim toomfwa kabili aliitemwa.”


Bamaayo balifulilwe Rahim saana.

Mother is angry with Rahim.

Bamaayo balifulilwe Rahim saana.


Bonse naifwe twalifulilwe Rahim. Nomba Rahim tasakamene.

We are also angry with Rahim. But Rahim is not sorry.

Bonse naifwe twalifulilwe Rahim. Nomba Rahim tasakamene.


Akamwaice kandi kaipwishe ati, “Tamwamukande Rahim.”

“Aren’t you going to punish Rahim?” asks little brother.

Akamwaice kandi kaipwishe ati, “Tamwamukande Rahim.”


Bamaayo bamusokele abati, “Calakubipila nomba line.”

“Rahim, soon you will be sorry,” warns mama.

Bamaayo bamusokele abati, “Calakubipila nomba line.”


Rahim atampile ukumfwa ukulwala.

Rahim starts to feel sick.

Rahim atampile ukumfwa ukulwala.


Rahim atotosha ati, “Ulufumo lwandi lwalakalipa.”

“My tummy is so sore,” whispers Rahim.

Rahim atotosha ati, “Ulufumo lwandi lwalakalipa.”


Bamaayo balishibe ukuti ifi filecitika. Ifisabo fileekanda Rahim.

Mama knew this would happen. The fruit is punishing Rahim!

Bamaayo balishibe ukuti ifi filecitika. Ifisabo fileekanda Rahim.


Panuma, Rahim alombele ubwelelo kuli ifwe. “Nshakafunuke nakabili.”Alaya. Bonse twalimusuminishe.

Later, Rahim says sorry to us. “I will never be so greedy again,” he promises. And we all believe him.

Panuma, Rahim alombele ubwelelo kuli ifwe. “Nshakafunuke nakabili.”Alaya. Bonse twalimusuminishe.


Written by: Adelheid Marie Bwire
Illustrated by: Melany Pietersen
Translated by: Joseph Mwansa
Language: ChiBemba
Level: Level 2
Source: Punishment from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF