Back to stories list

Ifyondeunfwa Feelings Ifyondeunfwa

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by Sandra Mulesu

Language IciBemba

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Umutima wandi ulonfwa ifintu ifingi.

My heart feels a lot of things.

Umutima wandi ulonfwa ifintu ifingi.


Ndatemwa nga bamaama baletushimikila utushimi ichungulo.

I feel happy when my granny tells us stories in the evening.

Ndatemwa nga bamaama baletushimikila utushimi ichungulo.


Ndofwa ukupuba ngadeangala nabanandi.

I feel silly when I play with my friend.

Ndofwa ukupuba ngadeangala nabanandi.


Ndofwa ububi nga batata balanda ati tabakwete indalama.

I feel bad when my dad says he does not have money.

Ndofwa ububi nga batata balanda ati tabakwete indalama.


Ndofwa icitemwiko bamayo nga bankumbatila.

I feel loved when my mom gives me a hug.

Ndofwa icitemwiko bamayo nga bankumbatila.


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: Sandra Mulesu
Language: IciBemba
Level: Level 1
Source: Feelings from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF