Download PDF
Back to stories list

Aria anyu ma angu e`dapi ri ni arioti ofezuri The Honeyguide's revenge Kisasi cha Kiongozi

Written by Zulu folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Dorothy Fetaru

Language Lugbarati

Level Level 4

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


“Diri oduko aria anyu ma angu ecepi bani omvele traatraa pini mva nyufi be tu bani omve Oguzu beri. O`du alu, Oguzu ni ovu ria doria asea `dale, eri aria traatraa ru ri ma o`duko. Oguzu ma tusu e`do ra egata anyu kalikali ri ma dria risi. Sopa ra, eri o`duko niri kilili, e`do eri nda kpere esu aria gakanyaa ru ri pati sia ima drilekoa oru. “Ciriciriciri-ciriciriciriciriciriciri” aria gakanyaru ri ri wu eri ni ngaria pati ndu ‘diyi ma dria. Ciriciriciri ciriciriciri ciriciriciri mu drile aria ma o’duko o’bitaa be, sopa paale karakarau nezu kilili kini oguzu obi ima vuti ra.

This is the story of Ngede, the Honeyguide, and a greedy young man named Gingile. One day while Gingile was out hunting he heard the call of Ngede. Gingile’s mouth began to water at the thought of honey. He stopped and listened carefully, searching until he saw the bird in the branches above his head. “Chitik-chitik-chitik,” the little bird rattled, as he flew to the next tree, and the next. “Chitik, chitik, chitik,” he called, stopping from time to time to be sure that Gingile followed.

Hii ni hadithi ya Ngede, ambaye ni ndege mpenda asali, na mvulana mmoja mlafi anayeitwa Gingile. Siku moja Gingile alipokuwa akiwinda alisikia mwito wa Ngede. Kinywa chake kilianza kutokwa mate kwa kufikiria asali. Alisimama, akasikiliza na kuangalia vizuri hadi alipomwona yule ndege akiwa ametua kwenye matawi yaliyokuwa juu ya kichwa chake. “Chitik-chitik-chitik,” yule ndege mdogo alitatarika aliporuka na kutua kwenye mti mmoja hadi mwingine, na mwingine tena. “Chitik-chitik-chitik,” aliita, huku akinyamaza na kuhakikisha kwamba Gingile alikuwa amemfuata.


Saa azini miniti kali na ru `dile ni ma vutia, ca ki elio pati azi ni amboru ni vu. Traa traa e`do di ombu badaka ru pati ma sia si. Mu di ari ku arakala azi aluni ma sia ra ela di ima dri Oguzu ni nezu kile te `ye `yozu eri ni”eri `do `I! mi emu di! A`di ni mi saa eza ni yaa?” Afa azi Oguzu ni eco ne pari erini ovuzu ria ra ni yo, te ni aria anyu ma angu e`dapi ri ma okpo anyu jorovu oso be tretre ri esuzuri ra.

After half an hour, they reached a huge wild fig tree. Ngede hopped about madly among the branches. He then settled on one branch and cocked his head at Gingile as if to say, “Here it is! Come now! What is taking you so long?” Gingile couldn’t see any bees from under the tree, but he trusted Ngede.

Baada ya nusu saa, walifika kwenye mti wa matini. Ngede aliruka kama mwenda wazimu kutoka tawi moja hadi jingine. Kisha alitulia kwenye tawi moja na kupindua kichwa chake akimwangalia Gingile kana kwamba anasema, “Ipo hapa! Njoo sasa! Kwa nini unachukua muda mrefu?” Gingile hakuweza kuona nyuki wowote kutoka chini ya mti, lakini alimwamini Ngede.


Oguzu ku i vile nyafe dori ni `diyi ku pati etia `daa. Tra di eja nyiri aci were ni eduzu. Aci ka mu di kilili `bo, oguzu su kali azini azini ezu ni aci `da ma agadria `daa. Eja `di ma azi ndra tutuni acika ofuzu eri ni veria. Ka mu ne kilili kini eri di ve `dini `bo, e`do di tu pati sia `dale, pati nde ma etile aci kokoru ri be ima tilea.

So Gingile put down his hunting spear under the tree, gathered some dry twigs and made a small fire. When the fire was burning well, he put a long dry stick into the heart of the fire. This wood was especially known to make lots of smoke while it burned. He began climbing, holding the cool end of the smoking stick in his teeth.

Kwa hivyo Gingile aliweka mkuki wake alioutumia kuwinda chini ya mti, akakusanya vijiti vilivyokauka na kuwasha moto mdogo. Moto ulipokuwa ukiwaka vizuri, alichomeka kijiti kirefu kwenye moto. Mti huu ulijulikana kwa kutoa moshi mwingi ulipokuwa unaungua. Alianza kukwea mti huku akishika kijiti kwa meno upande usiofuka moshi.


Sawa ezakoko ru e`do anyu angapi `diyini ma o’duko iri. Azi ‘diyi fi gule pati atrakaa ‘di ma alia, azi ‘diyi efu ania ri si amve. ka mu ca gule vu `bo, su kali ma si aci be ri gule alia `dale coti coti. Anyu efu dria enzu ruu amve`dole omba pie. Denga apa woro ku, azi ‘diyi odu eri raka.

Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees. They were coming in and out of a hollow in the tree trunk – their hive. When Gingile reached the hive he pushed the smoking end of the stick into the hollow. The bees came rushing out, angry and mean. They flew away because they didn’t like the smoke – but not before they had given Gingile some painful stings!

Muda mfupi baadaye, aliweza kusikia sauti ya nyuki wenye harakati nyingi ikivuma. Walikuwa wakiingia na kutoka kwenye upenyo wa mti, yaani mzinga wao. Gingile alipoufikia mzinga, alisukuma ile kuni ya moto ndani ya ule upenyo. Nyuki waliharakisha kutoka ndani wakiwa na hasira na uchungu. Waliruka na kwenda mbali kwa sababu hawakupenda moshi – lakini walifanya hivyo baada ya kumuuma Gingile kwa uchungu!


Yi ma pari ka mu efu amve `bo, Oguzu su ima dri gule ma alia `dale, enze anyu ma zunguruku dria tre tre, anyu oso be ciriciri. Ga anyu i odupi were were `dayi ma azo ekaka ko si. Osu anyu ma zunguruku `dayi e`yere jurua ini su i ma ombelea azini agatia `diyi ma alia. Gule ka di mu ace pirini `bo, Oguzu esi di e`yere pati ma etia ele `dole.

When the bees were out, Gingile pushed his hands into the nest. He took out handfuls of the heavy comb, dripping with rich honey and full of fat, white grubs. He put the comb carefully in the pouch he carried on his shoulder, and started to climb down the tree.

Nyuki walipokuwa nje, Gingile aliingiza mikono yake ndani ya kiota. Alitoa kipande kikubwa cha sega kilichokuwa kinadondoka urojo mzito wa asali, na kilichojaa wadudu weupe wanene. Aliiweka taratibu ndani ya mkoba aliokuwa nao na kuanza kushuka kutoka mtini.


Traa traa ne e`yo yi `yepi `diyi dria asi `baza be. Rua ni ri ya kpakpa, sawa Oguzu ni cazu pati etia ele `dale anyu ma zunguruku kuzu pati etia `daa alu awa`difo ru ri tee. Traatraa le oku anyu ma o`bu osoru `diyi zunguruku niri be tu. E`do ombu arakala aluri ma sia risi azini ria `dini `dini kpere nyaku vu ele `doa. Asizu, Oguzu ca di nyaku dria vaa `dale ra. Traatraa saa ri oni azini ngala`baa ni ma dria nyakua `dale esele ivilealeru ri tezu.

Ngede eagerly watched everything that Gingile was doing. He was waiting for him to leave a fat piece of honeycomb as a thank-you offering to the Honeyguide. Ngede flittered from branch to branch, closer and closer to the ground. Finally Gingile reached the bottom of the tree. Ngede perched on a rock near the boy and waited for his reward.

Ngede alishuhudia kila kitu Gingile alichofanya. Alikuwa anamsubiri abakishe kiasi kidogo cha asali kama shukurani kwa Kiongozi. Ngede aliruka kutoka tawi hadi tawi huku akikaribia chini. Mwishowe Gingile alifika chini ya mti. Ngede alitua kwenye mwamba karibu na mvulana huyo na kusubiri zawadi yake.


Te Oguzu anyu aci ra, e`du i vile nyafe yi dri kozu mvizu akua, gbu aria gakanyaru ri ku kala si. Traatraa wu o`duko eri vile oku `bani ni lera ri si. Saa Oguzu ma drilia azini ri oni azi eri ma drilia ni ma dria. `Daa ne di agupi `da milia miliadika tre di vini o`duko oru si kini, `BA AGAPI niriii! BA AGAPI niriii!. Oguzu so pa, ne aria gaa ru ri ni ra gu o`duko si. “I le drini ayipi vaa ri `i `dini ice, ma agyi? Ha ha! A`di nga te azi niri dria ni azini anyu odu te a`di `i? Ama anyu oso aluza `di awa mi be a`di e`yo si, afa efile koko `di? Ida mi ra imu afa azi ni nda nya ondre ta ru `i.” Ka mu dri ji oli alia si eri dro zu `bo, Oguzu ko di dri mu i vile akua. Awoko nya traatraa ni tu! Agu `di eco e`yo oku `i `ye pi a`bia drio `dile ri idera azini ga awa`difo feko si ngoni ngoni! Te traatraa ma okpo ndra yo `dini ku. Eri nga mu e`yo ini le ri `ye ra!

But, Gingile put out the fire, picked up his spear and started walking home, ignoring the bird. Ngede called out angrily, “VIC-torr! VIC-torrr!” Gingile stopped, stared at the little bird and laughed aloud. “You want some honey, do you, my friend? Ha! But I did all the work, and got all the stings. Why should I share any of this lovely honey with you?” Then he walked off. Ngede was furious! This was no way to treat him! But he would get his revenge.

Lakini Gingile alizima moto, akachukua mkuki wake na kuanza safari kwenda nyumbani bila kumjali ndege yule. Ngede aliita kwa hasira, “USH-ndi! USH-ndi!” Gingile alisimama, akamkodolea macho yule ndege kisha akacheka kwa sauti. “Unataka asali kidogo, rafiki yangu? Ha! Lakini ni mimi niliyefanya kazi yote pamoja na kuumwa na nyuki. Kwa nini nikugawie hii asali tamu?” Baada ya kusema hivyo, aliondoka na kwenda zake. Ngede alikasirika sana! Hivi sivyo alivyostahili kutendewa! Ila atalipiza kisasi.


O`du alu sabiti tre ma vutia, Oguzu eri vini omveta traatraa ni `ba omvezu anyu vu ri. Ka mu anyu ndra ini nzu asi zu ri ma aji alu za ri ma dria e`yo ega `bo, Oguzu e`do aria gakanyaa ru ri ma vuti bi dika. Erini angu jere ma kona ru ri aga zu `bo ri ma vutia, traa traa ku di geri oku ini `ba omve zu “ciriciriciri-ciriciriciri-ciriciriciri” ri ra emu di ri ava li pati azini daru oci be ni ma etia. “Ahaa” Oguzu ega. ‘Le turu ma ovu di pati `di ma sia.’ Mbeleru edu aci ra e`do di tu pati `da ma sia, kali aci be ri pie ima tia. Traatraa ri lu eri ne ne.

One day several weeks later Gingile again heard the honey call of Ngede. He remembered the delicious honey, and eagerly followed the bird once again. After leading Gingile along the edge of the forest, Ngede stopped to rest in a great umbrella thorn. “Ahh,” thought Gingile. “The hive must be in this tree.” He quickly made his small fire and began to climb, the smoking branch in his teeth. Ngede sat and watched.

Siku moja baada ya majuma machache, Gingile tena alisikia mwito wa asali kutoka kwa Ngede. Aliikumbuka asali tamu, na kwa hamu alimfuata ndege yule kwa mara nyingine. Baada ya kumwongoza Gingile pembeni mwa msitu, Ngede alisimama na kupumzika chini ya mti wa mwavuli. “Ahh,” Gingile aliwaza. “Lazima mzinga umo ndani ya mti huu.” Kwa haraka aliwasha moto wake na kuanza kukwea mti huku akibeba kuni iliyotoa moshi katika meno yake. Ngede alikaa na kuangalia tu.


Oguzu ni turia, ri di osu `i eri andruni anyu ma nota oku rile ri ku a`disi ya ri. “Gule niri kani di pati ma talaa alia `dale ya ani,” ega ima asia. Erini di tuni ava `bazu turia azini orobi anyu aluza ri vile ri drozu eri obisi ria, fu dri milia milia o`du azini be. O`du e`yokokoru `da ri de ini ima ava etu si ri li pati erini lele tu ri ma sia, ande erini enga zu za ndazu ini ra `bo ri ma vutia, esu lulu gaza azini okporu ni enga `i o`dua risi `bo. Okorisi o`du aya gbadridri ra `dama vutia awoko nya eri `bani eri engazu o`dua risi tu. Esi ima mile lurua, zi ima ti wala ima si `wara azini cipi aci aci `diyi e`dazu ra coti zo agu pi `da ma dria andreti ni `yazu onyofi si.

Gingile climbed, wondering why he didn’t hear the usual buzzing. “Perhaps the hive is deep in the tree,” he thought to himself. He pulled himself up another branch. But instead of the hive, he was staring into the face of a leopard! Leopard was very angry at having her sleep so rudely interrupted. She narrowed her eyes, opened her mouth to reveal her very large and very sharp teeth.

Gingile alipopanda, alishangaa kwa nini hakusikia sauti ya nyuki. “Pengine mzinga umo ndani zaidi katika mti,” alifikiria. Alipanda tena juu ya tawi jingine. Lakini badala ya mzinga, alijikuta uso kwa uso na chui! Chui alikuwa na hasira sana kwa sababu usingizi wake ulikuwa umekatizwa. Aliyafanya macho yake kuwa madogo, akaufungua mdomo wake na kuonyesha meno yake makubwa na makali.


Oguzu ari ru esizu pati `da ma sia risi vaa `dole kile eri `ye e`de e`de le ngoni le. E`de di ku kucu vaa `da ra onyo ima falako karakara. Eri ma drileba ri di lu o`du ni andezu kayi ra eri ni ecozu nzuzu vuti ni si ku ri `i. Te `da ma talasi, Oguzu nzu ongu eri ma foloko onyopi ra `dayini eco nzu ri. E`dozu `dasi kpere andru nyi`biliko o`du ni ndra eri ma andreti ovi zu ri awi nga kiri eri ma andretia ci. Traatraa nga di oku arioti i vile ri ofe ra. Dika Oguzu asi di oku aria anyu ma angu e`dapi ri ma vuti obiza si o`du `dasi.

Before Leopard could take a swipe at Gingile, he rushed down the tree. In his hurry he missed a branch, and landed with a heavy thud on the ground twisting his ankle. He hobbled off as fast as he could. Luckily for him, Leopard was still too sleepy to chase him. Ngede, the Honeyguide, had his revenge. And Gingile learned his lesson.

Kabla ya Chui kumvamia Gingile, alishuka chini haraka. Katika haraka hiyo, aliteleza na kuanguka kwa kishindo huku akiumia mguu wake. Alirukaruka akienda kwa haraka alivyoweza. Kwa bahati nzuri, Chui alikuwa bado amelala kwa hivyo hakumfukuza. Ngede, Kiongozi alikuwa amelipiza kisasi chake na Gingile alikuwa amejifunza funzo lake.


Te anzi oguzu vile `diyi eri ma anzi ma anzipi yi be eri o`duko traa traa ma dria ri ra ani fe ndra eri ni inzita tu. Sawa dria yini muzu anyu nzuzu ri ma alia, yi ne kilili kini yi ku anyu ma horongoto ambo ndeni azini oso be coro ri ku traatraa dri.

And so, when the children of Gingile hear the story of Ngede they have respect for the little bird. Whenever they harvest honey, they make sure to leave the biggest part of the comb for Honeyguide!

Kwa hivyo wakati watoto wa Gingile wanaposikia hadithi ya Ngede, wanamheshimu yule ndege. Kila wanapotoa asali, huhakikisha kwamba wanamwachia Kiongozi fungu kubwa!


Written by: Zulu folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Dorothy Fetaru
Language: Lugbarati
Level: Level 4
Source: The Honeyguide's revenge from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Read more level 4 stories:
Options
Back to stories list Download PDF