Back to stories list

Isikipa esihlaza sakaDumi Usuku Lukahamisi Lwenhlanhla Imini Kahamisi Yamathamsanqa Hamisi's lucky day

Written by Adelheid Marie Bwire

Illustrated by Rob Owen

Translated by William Jiyana

Language isiNdebele

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ubaba ukhamba nami edrobheni.

UHamisi udinga umfaniswano omusha wesikole. Ubaba wakhe umusa ezitolo.

UHamisi udinga iyunifomu entsha yesikolo. Utata wakhe umsa ezivenkileni.

Hamisi needs a new school uniform. His dad takes him to the market.


“Isikipa esihlaza esihle kangaka!” kucabanga uDumi.

UHamisi ubona umfana ogqoke ihembe elihle. “Laze lalihle leliya hembe,” kucabanga uHamisi.

UHamisi ubona inkwenkwe enxibe ihempe entle. “Yaze yantle ke la hempe,” wacinga njalo uHamisi.

Hamisi sees a boy wearing a beautiful shirt. “That is a very fine shirt,” thinks Hamisi.


Baba, uyabona isikipa lesa esihlaza sihle?

“Nami ngifisa ukuba nehembe elifana nelaloya mfana,” kusho uHamisi.

“Nam ndirhalela ukuba nehempe efana naleya yala nkwenkwe,” watsho uHamisi.

“I wish I had a shirt like that boy,” says Hamisi.


Nasi isikipa lesa esihle esihlaza. Ngibawa ungithengele tu!

“Bheka, uthengisa amahembe amahle,” kusho uHamisi. “Baba, ngicela ungithengele lona,” esho uHamisi.

“Jonga, uthengisa ezi hempe zikhethekileyo,” watsho uHamisi. “Tata, ndicela undithengele yona.”

“Look, she is selling those special shirts,” says Hamisi. “Dad, please buy one for me,” he asks.


Dumi, uyabona izembatho zesikolo? Asithenge izambatho zesikolo.

“Hamisi, kufanele ngikuthengele umfaniswano,” kusho ubaba wakhe.

“Hamisi, kufuneka ndikuthengele iyunifomu,” watsho utata wakhe.

“Hamisi, I have to buy your uniform,” says dad.


Ngiphethe imali yezambatho zesikolo kwaphela.

“Anginayo imali eyanele yokuthenga leliya hembe,” kusho ubaba wakhe.

“Andinayo imali eyanele yokuthenga loo hempe,” watsho utata.

“I do not have enough money for that shirt,” says dad.


Lindaba ezihle. Dumi, kubuye itjhentji eyaneleko! Asikhambe siyokuthenga isikipa esihle esihlaza.

Ubaba kaHamisi ukhokhela umfaniswano. Uyamangala lapho ebona kubuya ushintshi. Kusele imali eyanele ukuthi angathenga ihembe!

Utata kaHamisi uhlawulela iyunifomu. Uyothuka xa ebona kubuya itshintshi. Kusele imali eyanele ukuba athenge nehempe!

Hamisi’s dad pays for the uniform. He is surprised when he gets the change. There is enough money left over to buy a shirt!


Baba ngiyathokoza isikipa esihle.

Waze wanenhlanhla uHamisi! Uzokhetha liphi ihembe?

Le yimini kaHamisi yethamsanqa! Inokuba uza kukhetha eyiphi ihempe?

It is Hamisi’s lucky day! Which shirt will he choose?


Written by: Adelheid Marie Bwire
Illustrated by: Rob Owen
Translated by: William Jiyana
Language: isiNdebele
Level: Level 2
Source: Hamisi's lucky day from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF