Back to stories list

Ukukgholophala akwenzi umuntu ukobana angakghoni ukwenza izinto Abazona Izehluleki Ukukhubazeka Akuthethi Ukuba Awunakho Ukwenza Izinto Disability is Not Inability

Written by Agnes Mabururu

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Naledi Motaung

Language isiNdebele

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Lona nguAgnes, ungutitjhere.

Lona nguMbali. Nguthisha wami.

Lo nguMbali. Ngutishala wam.

This is Agnes. She is my teacher.


uAgnes ukgholophele, ukhamba aberegisa iingodo zokukhamba.

UMbali uhamba ngezinduku.

UMbali uhamba ngeentonga.

Agnes uses crutches to walk.


Lona nguMetobo, uberega ukudlala iingoma emrhatjhweni.

Lona nguMxolisi. Ungumsakazi engimthanda kunabo bonke.

Lo nguMxolisi. Ungoyena msasazi ndimthandayo kunabo bonke.

This is Metobo. He is my favourite radio DJ.


uMetobo likawu, usogoliswa mamehlo.

UMxolisi unenkinga yamehlo.

UMxolisi unengxaki yamehlo.

Metobo has problems with his eyes.


Lona nguMora, ungumlimi.

Lona ngu-Ayanda, umakhelwane wami. U-Ayanda ngumlimi.

Lo ngu-Ayanda, ummelwane wam.

This is Moraa, my neighbour. Moraa is a farmer.


uMora akezwa eendlebeni, ukhuluma aberegisa izandla.

U-Ayanda akezwa ezindlebeni. Ukhuluma ngezandla.

U-Ayanda sisithulu. Uthetha ngezandla.

Moraa cannot hear. She speaks using Sign Language.


Lona nguOsero, ungumdlali omkhulu waka makhakhulararhwe esikolweni.

Lona nguSizwe. Ungumdlali webhola ovelele esikoleni sami.

Lo nguSizwe. Ungumdlali wesoka obalaseleyo esikolweni sam.

This is Osero. He is the best soccer player at my school.


uOsero wathola ingozi, yamrholophalisa izandla zakhe, kodwa uyaphumelela emdlalweni ngokuberegisa iinyawo zakhe.

USizwe akanazo izandla. Kodwa ufakela iqembu lethu amagoli amaningi!

USizwe akanazo izandla. Kodwa ukora amanqaku amaninzi kwiqela lethu!

Osero has no hands. But he scores many goals for our team!


Written by: Agnes Mabururu
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Naledi Motaung
Language: isiNdebele
Level: Level 2
Source: Disability is not inability from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF