返回故事列表

Những quả chuối của bà 婆婆嘅香蕉 奶奶的香蕉 Grandma's bananas

作者 Ursula Nafula

插圖 Catherine Groenewald

譯文 Phuong Nguyen

語言 越南語

級別 4級

將整故事唸出來 本故事尚未有語音版。


Vườn của bà rất tuyệt, có nhiều lúa miến, kê, và sắn. Nhưng ngon nhất vẫn là chuối. Dù bà có nhiều cháu, tôi vẫn thầm nghĩ rằng tôi là người bà yêu thích nhất. Bà thường mời tôi tới nhà. Bà cũng kể cho tôi nghe nhiều bí mật nho nhỏ. Nhưng có một bí mật mà bà không bao giờ kể cho tôi nghe, đó là nơi mà bà ủ chín chuối.

婆婆有個好靚嘅花園,種滿晒啲高粱,小米同埋木薯,但係咁多嘢入面最好嘅就係香蕉。婆婆雖然有好多孫仔孫女,但係我心入面知道佢最鍾意我㗎。佢時時都會請我嚟佢屋企玩,講啲小秘密俾我聽。但係有一個秘密佢從來都冇試過同我講,就係佢催熟香蕉嘅辦法。

奶奶有一座美麗的大花園,裡面種滿了高粱,雜穀和木薯,但裡面最棒的是香蕉。奶奶雖然有很多孫子孫女,但我心裡知道她最喜歡我。她常常邀請我去她家,告訴我一些小秘密。但是有一個秘密,她從來沒有告訴我,那就是她催熟香蕉的辦法。

Grandma’s garden was wonderful, full of sorghum, millet, and cassava. But best of all were the bananas. Although Grandma had many grandchildren, I secretly knew that I was her favourite. She invited me often to her house. She also told me little secrets. But there was one secret she did not share with me: where she ripened bananas.


Một ngày nọ, tôi thấy một cái rổ rơm để ngoài trời bên ngoài nhà bà. Khi tôi hỏi bà cái rổ để làm gì, câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được là: “Đó là cái rổ thần kì của bà đấy!” Bên cạnh cái rổ có vài tàu lá chuối mà thỉnh thoảng bà lật qua lật lại. Tôi tò mò hỏi: “Lá này để làm gì vậy bà?” Câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được là: “Đó là những tàu lá thần kì của bà đấy!”

有一日,我見到婆婆放咗一個巨大嘅草籃喺門外。我問婆婆呢個係攞嚟做咩嘢嘅,但係婆婆就單單話:「呢個係我嘅神秘籃仔。」喺籃仔一邊放咗幾塊香蕉葉,婆婆間中都會去翻轉啲葉幾下。我好好奇,就問婆婆:「呢啲葉係攞嚟做咩嘢嘅?」但係婆婆只係應咗一句:「呢啲係我嘅神秘葉仔。」

有一天,我看到奶奶在門外放了一個巨大的麥稈編成的籃子。我問奶奶這是做什麼的,奶奶卻只說:“這是我的神秘籃子。”籃子旁邊放了幾片香蕉葉子,奶奶把葉子來回翻動。我很好奇,問奶奶:“這些葉子是做什麼的?”奶奶卻只說:“這是我的神秘葉子。”

One day I saw a big straw basket placed in the sun outside Grandma’s house. When I asked what it was for, the only answer I got was, “It’s my magic basket.” Next to the basket, there were several banana leaves that Grandma turned from time to time. I was curious. “What are the leaves for, Grandma?” I asked. The only answer I got was, “They are my magic leaves.”


Thật là thú vị khi nhìn bà, chuối, là chuối, và cái giỏ rơm to. Nhưng bà bảo tôi chạy đến nhà mẹ làm việc vặt cho bà. “Bà ơi, xin hãy cho cháu xem bà chuẩn bị…” Bà cứ khăng khăng bảo: “Cháu ơi, đừng có bướng bỉnh nữa nào. Hãy làm như bà bảo đi nhé.”

我好好奇噉睇住婆婆、香蕉、香蕉葉仲有嗰個巨大嘅草籃。但係婆婆就打發咗我去媽咪嗰便幫手。我噅住婆婆就話:「俾我留响度睇吓啦!」但係婆婆就堅持話:「唔好咁硬頸啦,小朋友,照我講嘅去做啦。」我唯有走開囉。

我好奇地看著奶奶,香蕉,香蕉葉子還有那個巨大的麥稈編成的籃子。但奶奶卻把我打發到媽媽那兒跑腿。我求奶奶:“讓我留下來看一看吧!”奶奶卻堅持說:“別固執了,按我說的去做。”我只好跑開了。

It was so interesting watching Grandma, the bananas, the banana leaves and the big straw basket. But Grandma sent me off to my mother on an errand. “Grandma, please, let me watch as you prepare…” “Don’t be stubborn, child, do as you are told,” she insisted. I took off running.


Khi tôi trở về, bà đang ngồi bên ngoài, nhưng không có rổ, cũng không có chuối. “Bà ơi, cái rổ đâu? Chuối đâu hết rồi? Và…” Nhưng câu trả lời duy nhất tôi nhận được là: “Chúng đang ở một nơi thần kì của bà.” Thật là đáng thất vọng!

到我返嚟嗰陣時,婆婆正坐喺外便唞吓,但係就唔見個籃同香蕉!我就問婆婆:「個籃去咗邊度呀?香蕉去咗邊度呀?仲有嗰啲……」但係婆婆只係應咗一句:「佢哋都喺一個神秘嘅地方。」我好失望!

當我回來的時候,奶奶正坐在外面休息,但是籃子和香蕉都不見了!我問奶奶:“籃子去哪兒了?香蕉去哪兒了?還有那些......”奶奶卻說:“它們都在一個神秘的地方。”我太沮喪了!

When I returned, Grandma was sitting outside but with neither the basket nor the bananas. “Grandma, where is the basket, where are all the bananas, and where…” But the only answer I got was, “They are in my magic place.” It was so disappointing!


Hai ngày sau, bà bảo tôi đi lấy cây gậy cho bà trong phòng ngủ. Ngay khi tôi mở cửa ra, một mùi chuối chín thơm nức chào đón tôi. Ở trong phòng ngủ là cái giỏ rơm thần kì của bà. Nó được giấu kín trong một cái mền cũ. Tôi giở cái mền lên và ngửi mùi thơm nức.

過咗兩日時間,婆婆就叫我由佢間房度攞佢支士的嚟俾佢。我一打開道門,就聞到朕熟香蕉嘅味道。原來婆婆嘅神秘籃仔就擺响佢間房度!上面𢫏咗條舊毛氈,我揭開條毛氈,大力噉聞嗰朕香噴噴嘅味道。

過了兩天,奶奶讓我從她的臥室拿柺杖給她。我一打開門,就聞到了熟香蕉的味道。原來奶奶的神秘籃子就放在臥室裡!它上面蓋了一條舊毯子,我掀起毯子,使勁地聞著那香味。

Two days later, Grandma sent me to fetch her walking stick from her bedroom. As soon as I opened the door, I was welcomed by the strong smell of ripening bananas. In the inner room was grandma’s big magic straw basket. It was well hidden by an old blanket. I lifted it and sniffed that glorious smell.


Giọng nói của bà làm tôi giật bắn người khi bà gọi: “Cháu làm gì vậy? Đem cho bà cây gậy nhanh lên nào.” Tôi chạy ra ngoài cùng với cây gậy của bà. Bà hỏi: “Cháu cười gì thế?” Câu hỏi của bà làm tôi nhận ra rằng mình vẫn còn cười vì phát hiện ra nơi thần kì của bà.

婆婆嗌我嘅時候,嚇咗我一跳:「你喺度做緊乜嘢?快啲攞我支士的嚟。」我趕緊攞咗支士的出去俾婆婆。婆婆睇住我,就問:「你喺度笑緊乜嘢呀?」我先至意識到,我仲喺度因為發現咗呢個神奇嘅秘密而偷笑緊。

奶奶喊我的時候,我嚇了一跳:“你在做什麼?快把我的柺杖拿來。”我趕緊把柺杖拿出去給奶奶。奶奶看著我,問:“你在笑什麼?”我這才意識到,我還在因為發現了這個神奇的秘密竊笑著。

Grandma’s voice startled me when she called, “What are you doing? Hurry up and bring me the stick.” I hurried out with her walking stick. “What are you smiling about?” Grandma asked. Her question made me realise that I was still smiling at the discovery of her magic place.


Ngày hôm sau, khi bà tới nhà mẹ, tôi chạy vội tới nhà bà để kiểm tra những quả cuối lần nữa. Có một nải chuối rất chín. Tôi hái một quả và giấu trong áo đầm của mình. Sau khi che cái rổ lại, tôi ra sau nhà và ăn vội quả chuối. Đó là quả chuối ngọt nhất mà tôi từng ăn.

第二日呢,婆婆嚟睇我媽咪,我又走到婆婆屋企去偷睇嗰啲熟香蕉。有一梳香蕉已經非常之熟嘞。我摘咗一條香蕉,收埋咗佢喺我條裙仔度。𢫏返好個籃仔之後,我就走到間屋後面,偷偷噉食咗條香蕉:呢個絕對係我食過最好味嘅香蕉嚟!

第二天,奶奶來看我媽媽,我又跑到奶奶家去偷看那些熟香蕉。有一把香蕉已經非常熟了。我採了一根香蕉,把它藏在我的裙子裡。我小心地蓋好籃子,跑到房子後面,偷偷地把香蕉吃了:這是我吃過的最美味的香蕉!

The following day when grandma came to visit my mother, I rushed to her house to check the bananas once more. There was a bunch of very ripe ones. I picked one and hid it in my dress. After covering the basket again, I went behind the house and quickly ate it. It was the sweetest banana I had ever tasted.


Ngày hôm sau, khi bà ở ngoài vườn hái rau, tôi lẻn vào nhà và trộm nhìn những quả chuối. Chuối chín gần hết rồi. Cầm lòng không được, tôi hái bốn quả. Khi tôi đi rón rén ra ngoài, tôi nghe bà ho bên ngoài. Tôi giấu những quả chuối dưới áo đầm và đi ngang qua bà.

第二日,我趁婆婆喺花園度摘蔬菜嘅時候,又偷偷走入佢間房去睇嗰啲香蕉。啲香蕉差唔多全部都熟晒嘞。我就頂唔順誘惑,攞咗四條香蕉。我趷高腳離開佢間房,就聽到婆婆喺度咳緊。我收埋啲香蕉喺條裙仔下底,好似乜都冇發生過噉就走開咗。

第二天,我趁奶奶在花園裡摘蔬菜的時候,偷偷跑進房間,去看那些香蕉,香蕉差不多全都熟了。我禁不住誘惑,拿了四根香蕉。我踮起腳離開房間,聽到奶奶在咳嗽。我把香蕉藏在裙子下面,若無其事地走開了。

The following day, when grandma was in the garden picking vegetables, I sneaked in and peered at the bananas. Nearly all were ripe. I couldn’t help taking a bunch of four. As I tiptoed towards the door, I heard grandma coughing outside. I just managed to hide the bananas under my dress and walked past her.


Ngày hôm sau là ngày đi chợ. Bà thức dậy rất sớm. Bà luôn mang chuối chín và sắn ra chợ bán. Ngày đó, tôi không chạy vội tới nhà bà nữa. Nhưng tôi không thể nào tránh mặt bà lâu được nữa.

第二日係婆婆趁墟打市嘅日子。婆婆好早就起身,佢將成熟咗嘅香蕉同木薯運到墟場度去賣。我嗰日冇急住去睇佢,但係我知道,我冇可能永遠避開婆婆。

第二天是奶奶趕集的日子。奶奶很早就醒來了,她把成熟的香蕉和木薯運到集市上去賣。我那天沒有急著去看她,但我知道,我不可能永遠躲著奶奶。

The following day was market day. Grandma woke up early. She always took ripe bananas and cassava to sell at the market. I did not hurry to visit her that day. But I could not avoid her for long.


Tối ngày hôm đó, tôi bị bố, mẹ, và bà gọi lại. Tôi biết ngay là vì sao. Tối hôm đó, khi tôi đi ngủ, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục lấy trộm nữa, không thể lấy trộm của bà, của bố mẹ, và dĩ nhiên là của những người khác.

嗰日挨晚,我被爹哋媽咪同埋婆婆叫咗過去。我知道佢哋點解搵我。嗰日晚上,當我上床瞓覺嘅時候,我知道我再又唔會偷嘢啦,唔偷婆婆嘅,唔偷爹哋媽咪嘅,邊個啲嘢都唔可以再偷。

那天傍晚,我被爸爸、媽媽和奶奶叫過去。我知道他們為什麼找我。那天晚上,當我上床睡覺的時候,我知道我再也不會偷東西了,不偷奶奶的,不偷爸媽的,不從任何人那裡偷東西。

Later that evening I was called by my mother and father, and Grandma. I knew why. That night as I lay down to sleep, I knew I could never steal again, not from grandma, not from my parents, and certainly not from anyone else.


作者: Ursula Nafula
插圖: Catherine Groenewald
譯文: Phuong Nguyen
語言: 越南語
級別: 4級
出處: 原文來自非洲故事書Grandma's bananas
共享創意授權條款
本著作係採用共享創意 署名 3.0 未本地化版本授權條款授權。
選項
返回故事列表 下載 PDF