Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਗੀਤ Sakimas sang

Skrevet af Ursula Nafula

Illustreret af Peris Wachuka

Oversat af Anu Gill

Læst af Gurleen Parmar

Sprog punjabisk

Niveau Niveau 3

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


ਸਕੀਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸੀ।

Sakima boede med sine forældre og sin fire år gamle søster. De boede på en rig mands jord. Deres stråtækte hytte lå for enden af en række træer.

Sakima lived with his parents and his four year old sister. They lived on a rich man’s land. Their grass-thatched hut was at the end of a row of trees.


ਜਦ ਸਕੀਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਕੀਮਾ ਇੱਕ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।

Da Sakima var tre år gammel, blev han syg og mistede sit syn. Sakima var en begavet dreng.

When Sakima was three years old, he fell sick and lost his sight. Sakima was a talented boy.


ਸਕੀਮਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Sakima gjorde mange ting, som andre drenge på seks år ikke gjorde. For eksempel kunne han sidde sammen med de ældre i landsbyen og diskutere vigtige ting.

Sakima did many things that other six year old boys did not do. For example, he could sit with older members of the village and discuss important matters.


ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਸਕੀਮਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Sakimas forældre arbejdede i den rige mands hus. De tog hjemmefra tidligt om morgenen og kom hjem sent om aftenen. Sakima var alene med sin lillesøster.

The parents of Sakima worked at the rich man’s house. They left home early in the morning and returned late in the evening. Sakima was left with his little sister.


ਸਕੀਮਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, “ਸਕੀਮਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਕਿੱਥੌ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ?”

Sakima elskede at synge sange. En dag spurgte hans mor ham: “Hvor lærer du disse sange fra, Sakima?”

Sakima loved to sing songs. One day his mother asked him, “Where do you learn these songs from, Sakima?”


ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”

Sakima svarede: “De kommer bare, moder. Jeg hører dem i mit hoved, og så synger jeg.”

Sakima answered, “They just come, mother. I hear them in my head and then I sing.”


ਸਕੀਮਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲਈ ਗਾਉਂਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਦ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਖਮਈ ਟਿਊਨ ਤੇ ਝੂਮਦੀ ਸੀ।

Sakima kunne godt lide at synge for sin lillesøster, især hvis hun var sulten. Hans søster lyttede, når han sang sin yndlingssang. Hun vuggede i takt til den beroligende musik.

Sakima liked to sing for his little sister, especially, if she felt hungry. His sister would listen to him singing his favourite song. She would sway to the soothing tune.


“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੀਮਾ,” ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਕੀਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ।

“Kan du synge den igen og igen, Sakima?” bad hans søster ham. Sakima gjorde, som hun sagde, og sang den igen og igen.

“Can you sing it again and again, Sakima,” his sister would beg him. Sakima would accept and sing it over and over again.


ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ।

En aften da hans forældre kom hjem, var de meget stille. Sakima vidste, at der var noget galt.

One evening when his parents returned home, they were very quiet. Sakima knew that there was something wrong.


“ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ?” ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

“Hvad er der galt, moder, fader!” spurgte Sakima. Sakima fandt ud af, at den rige mands søn var forsvundet. Manden var meget ked af det og ensom.

“What is wrong, mother, father?” Sakima asked. Sakima learned that the rich man’s son was missing. The man was very sad and lonely.


ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ,” ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?”

“Jeg kan synge for ham. Måske bliver han glad igen,” sagde Sakima til sine forældre. Men hans forældre afviste ham. “Han er meget rig. Du er bare en blind dreng. Tror du, din sang kan hjælpe ham?”

“I can sing for him. He might be happy again,” Sakima told his parents. But his parents dismissed him. “He is very rich. You are only a blind boy. Do you think your song will help him?”


ਪਰ, ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ੍ਹੀ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਗੇ।”

Sakima gav dog ikke op. Hans lillesøster støttede ham. Hun sagde: “Sakimas sange beroliger mig, når jeg er sulten. De vil også berolige den rige mand.”

However, Sakima did not give up. His little sister supported him. She said, “Sakima’s songs soothe me when I am hungry. They will soothe the rich man too.”


ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

Næste dag bad Sakima sin lillesøster om at vise ham til den rige mands hus.

The following day, Sakima asked his little sister to lead him to the rich man’s house.


ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿੜਕੀ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

Han stod under et stort vindue og begyndte at synge sin yndlingssang. Langsomt kom den rige mands hoved til syne i det store vindue.

He stood below one big window and began to sing his favourite song. Slowly, the head of the rich man began to show through the big window.


ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ?”

Arbejderne stoppede med at arbejde. De lyttede til Sakimas smukke sang. Men en mand sagde: “Ingen har kunnet trøste chefen. Tror denne blinde dreng, at han kan trøste ham?”

The workers stopped what they were doing. They listened to Sakima’s beautiful song. But one man said, “Nobody has been able to console the boss. Does this blind boy think he will console him?”


ਸਕੀਮਾ ਗੀਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਾਉ।”

Sakima sang sin sang færdig og vendte sig om for at gå. Men den rige mand skyndte sig ud og sagde: “Vær sød at synge igen.”

Sakima finished singing his song and turned to leave. But the rich man rushed out and said, “Please sing again.”


ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟਿਆ ਪਇਆ ਲੱਭਿਆ ਸੀ।

I samme øjeblik kom to mænd gående med nogen på en båre. De havde fundet den rige mands søn banket og efterladt ved siden af vejen.

At that very moment, two men came carrying someone on a stretcher. They had found the rich man’s son beaten up and left on the side of the road.


ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ।

Den rige mand var glad for at se sin søn igen. Han belønnede Sakima for at have trøstet ham. Han bragte sin søn og Sakima til hospitalet, så Sakima kunne få sit syn tilbage.

The rich man was so happy to see his son again. He rewarded Sakima for consoling him. He took his son and Sakima to hospital so Sakima could regain his sight.


Skrevet af: Ursula Nafula
Illustreret af: Peris Wachuka
Oversat af: Anu Gill
Læst af: Gurleen Parmar
Sprog: punjabisk
Niveau: Niveau 3
Kilde: Sakima's song fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF