Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Un piccolo seme: la storia di Wangari Maathai Et lille frø: Historien om Wangari Maathai

Skrevet af Nicola Rijsdijk

Illustreret af Maya Marshak

Oversat af Laura Pighini

Læst af Sonia Pighini

Sprog italiensk

Niveau Niveau 3

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


In un villaggio sulle colline del monte Kenya nel Africa dell’ Est, una bambina lavorava nei campi con sua madre. Il suo nome era Wangari.

I en landsby ved foden af Mount Kenya i Østafrika arbejdede en lille pige i marken med sin mor. Hendes navn var Wangari.

In a village on the slopes of Mount Kenya in East Africa, a little girl worked in the fields with her mother. Her name was Wangari.


Wangari adorava stare all’aria aperta. Nel suo orto di famiglia rompeva il terreno con il suo machete e schiacciava piccoli semini nel suo caldo suolo.

Wangari elskede at være udenfor. I hendes families køkkenhave vendte hun jorden med sin machete. Hun stak små frø ned i den varme jord.

Wangari loved being outside. In her family’s food garden she broke up the soil with her machete. She pressed tiny seeds into the warm earth.


Il suo momento preferito della giornata era subito dopo il tramonto. Quando diventava troppo buio per vedere le piante, Wangari sapeva che era ora di tornare a casa. Seguiva il sentiero tracciato attraverso i campi, attraversando i suoi fiumi.

Hendes yndlingstid på dagen var lige efter solnedgang. Når det blev for mørkt til at se planterne, vidste Wangari, at det var på tide at gå hjem. Hun fulgte den smalle sti gennem markerne og krydsede floder, mens hun gik.

Her favourite time of day was just after sunset. When it got too dark to see the plants, Wangari knew it was time to go home. She would follow the narrow paths through the fields, crossing rivers as she went.


Wangari era una ragazza intelligente e non vedeva l’ora di andare a scuola. Ma sua madre e suo padre volevano che rimanesse a casa ad aiutarli. Quando compì sette anni, suo fratello maggiore persuase i suoi genitori a lasciarla andare a scuola.

Wangari var et klogt barn og kunne ikke vente, til hun skulle i skole. Men hendes mor og far ville have, at hun skulle blive hjemme og hjælpe dem. Da hun var syv år gammel, overtalte hendes storebror deres forældre til at lade hende gå i skole.

Wangari was a clever child and couldn’t wait to go to school. But her mother and father wanted her to stay and help them at home. When she was seven years old, her big brother persuaded her parents to let her go to school.


Adorava imparare! Wangari imparava sempre di più con ogni libro che leggeva. Era così brava a scuola che la invitarono a studiare negli Stati Uniti d’America. Wangari era così emozionata. Voleva imparare di più sul mondo.

Hun kunne lide at lære! Wangari lærte mere og mere for hver bog, hun læste. Hun klarede sig så godt i skolen, at hun blev inviteret til at studere i USA. Wangari var spændt! Hun ville vide mere om verden.

She liked to learn! Wangari learnt more and more with every book she read. She did so well at school that she was invited to study in the United States of America. Wangari was excited! She wanted to know more about the world.


Nell’università americana, Wangari imparò tantissime cose nuove. Studiò le piante e come crescevano e si ricordò di come era cresciuta lei. Giocando con i suoi fratelli all’ombra degli alberi della bellissima foresta keniana.

På det amerikanske universitet lærte Wangari mange nye ting. Hun studerende planter, og hvordan de vokser. Og hun huskede, hvordan hun selv voksede op: mens hun spillede spil med sine brødre i skyggen af træerne i de smukke kenyanske skove.

At the American university Wangari learnt many new things. She studied plants and how they grow. And she remembered how she grew: playing games with her brothers in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forests.


Più imparava, più realizzava quanto amasse la gente del Kenya. Voleva che loro fossero felici e liberi. Più imparava, più si ricordava della sua casa africana.

Jo mere hun lærte, desto mere indså hun, at hun elskede menneskene i Kenya. Hun ville have, at de skulle være glade og fri. Jo mere hun lærte, desto mere mindedes hun sit afrikanske hjem.

The more she learnt, the more she realised that she loved the people of Kenya. She wanted them to be happy and free. The more she learnt, the more she remembered her African home.


Quando finì gli studi, ritornò in Kenya, ma il suo paese era cambiato. Enormi aziende agricole si erano espanse per tutto il terreno. Le donne non avevano più legna per fare il fuoco da cucina. La gente era povera e i bambini avevano fame.

Da hun var færdig med sine studier, rejste hun hjem til Kenya. Men hendes land havde forandret sig. Store farme strakte sig over landet. Kvinderne havde intet brænde til at lave bål med. Folkene var fattige, og børnene var sultne.

When she had finished her studies, she returned to Kenya. But her country had changed. Huge farms stretched across the land. Women had no wood to make cooking fires. The people were poor and the children were hungry.


Wangari sapeva cosa fare. Insegnò alle donne come piantare alberi dai semi. Le donne vendettero gli alberi e usarono i soldi per prendersi cura delle loro famiglie. Le donne erano molto felici. Wangari le aveva aiutate a sentirsi forti e potenti.

Wangari vidste, hvad hun skulle gøre. Hun lærte kvinderne at plante træer af frø. Kvinderne solgte træerne og brugte pengene på deres familier. Kvinderne var meget glade. Wangari havde hjulpet dem, så de følte sig mægtige og stærke.

Wangari knew what to do. She taught the women how to plant trees from seeds. The women sold the trees and used the money to look after their families. The women were very happy. Wangari had helped them to feel powerful and strong.


Con il passare del tempo, i nuovi alberi diventarono foreste e i fiumi ripresero a scorrere. Il messaggio di Wangari si espanse per tutta l’Africa. Oggi, milioni di alberi sono cresciuti dai semi di Wangari.

Som tiden gik, blev de nye træer til skove, og floderne begyndte at strømme igen. Wangaris budskab begyndte at sprede sig over Afrika. I dag er millioner af træer vokset fra Wangaris frø.

As time passed, the new trees grew into forests, and the rivers started flowing again. Wangari’s message spread across Africa. Today, millions of trees have grown from Wangari’s seeds.


Wangari lavorò duramente. Gente di tutto il mondo riconobbe il suo lavoro e le diedero un premio famosissimo, chiamato Premio Nobel per la Pace. Era la prima donna africana a riceverne uno.

Wangari havde arbejdet hårdt. Folk fra hele verden bemærkede det og gav hende en berømt pris. Den hedder Nobels Fredspris, og hun var den første afrikanske kvinde nogensinde, der modtog den.

Wangari had worked hard. People all over the world took notice, and gave her a famous prize. It is called the Nobel Peace Prize, and she was the first African woman ever to receive it.


Wangari morì nel 2011, ma possiamo pensare a lei ogni volta che vediamo un bellissimo albero.

Wangari døde i 2011, men vi kan tænke på hende hver gang, vi ser et smukt træ.

Wangari died in 2011, but we can think of her every time we see a beautiful tree.


Skrevet af: Nicola Rijsdijk
Illustreret af: Maya Marshak
Oversat af: Laura Pighini
Læst af: Sonia Pighini
Sprog: italiensk
Niveau: Niveau 3
Kilde: A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF