下载 PDF
返回故事列表

چرګه او عقاب 母鸡和老鹰

作者 Ann Nduku

插图 Wiehan de Jager

译文 Darakhte Danesh

语言 普什图语

级别 3级

将整故事念出来 本故事尚未有语音版。


وو نه و، چرګه او عقاب سره ملګري ول. دوی له نورو ټولو مرغانو سره په سوله او خوښۍ کې ژوند کاوه. دوی کې هېڅ يو هم نه شو الوتلى.

很久很久以前,母鸡和老鹰是好朋友。他们和其他的鸟儿住在一起,相安无事,但是他们都不会飞。


. یوه ورځ پر ځمکه قحطي راغله، عقاب اړ و چې د خوراک پیدا کولو لپاره لرې ځای ته سفر وکړي، په دې وخت کې چرګه ستړې ستومانه راغله او ورته ېې وویل، “باید په داسې لاره سفر وکړو چې له ستونزو سره مخ نه شو.”

有一天,他们住的地方发生了饥荒。老鹰要走很远很远的路才能找到食物。她回来的时候看起来非常疲倦。老鹰说:“这样走太累了!肯定有一种更省力的方法。”


چرګې ته د شپې د خوب په وخت کې دا فکر ولوېد، چې د نورو مرغانو د وزرونو بڼکې را ټولې کړي. همداسې یې وکړل. د نورو مرغانو وزرونه یې راټول کړل او له خپلو وزرونو سره یې وګڼدل. چرګې وویل، “دا چاره به زموږ سفر اسانه کړي.”

母鸡饱饱地睡了一觉,想到了一个好主意。她开始搜集其他鸟儿掉下来的羽毛,说:“让我们把这些羽毛都缝在我们身上吧,也许这样我们走路就不吃力了。”


عقاب په کلي کې یواځينی مرغه و چې ستنه ېې درلوده، د وزرونو په ګنډلو ېې پیل وکړ، ځانته ېې دوه ښکلي وزرونه جوړ کړل، او له چرګې څخه اوچت والوته. چرګې چې ستن نه درلوده او له بل چا ېې قرض اخیستې وه، له ګنډلو څخه ستړې شوه او د خپلو بچیو لپاره د خوراک چمتو کولو لپاره پخلنځي ته لاړه.

老鹰是村庄里唯一一个有银针的,所以她第一个开始缝羽毛。她给自己做了一双非常漂亮的翅膀,做完之后,在母鸡头上飞来飞去。母鸡问老鹰借了针,但她很快就厌烦了缝纫。她把银针留在柜子上,跑到厨房里,给她的孩子做饭。


کله چې نورو مرغانو د عقاب الوتل ولیدل له چرګې ېې ستنه واخیسته، خپلو ځانو ته ېې وزرونه جوړ کړل او له عقاب وروسته دوی ټول والوتل.

其他的鸟儿看到老鹰飞得又高又远,非常羡慕。他们问母鸡借了银针,这样他们也可以给自己做翅膀了。过了不久,其他的鸟儿也都能上天飞翔了。


وروستي مرغه چې وزرونه جوړ کړل، ستنه ېې بیرته چرګې ته راوړه، خو چرګه نه وه او د چرګې بچیانو ته ېې ستنه ورکړه، چې ويي ساتي، خو دوی لوبې ورسره وکړې، د لوبې وروسته دوی ستړي شول او په شګو کې ترې هیره شوه.

当最后一只鸟儿归还银针的时候,母鸡不在家。她的孩子拿走了银针,玩来玩去。他们玩厌的时候,就把银针落在了沙地里。


کله چې له سفر وروسته عقاب کلي ته را ستون شو، چرګې ته ېې وویل، “ستنه راکړه، چې خپل شکیدلي وزر پرې وګنډم”. چرګې المارۍ ته وکتل، بیا ېې په پخلنځي کې ستنه ولټوله خو ټولې هڅې ېې ناکامي وې او ستنه ېې پیدا نه کړه.

那天下午,老鹰回来了,她问母鸡要回自己的银针,因为她要修补一些松散的羽毛。母鸡找遍了柜子、厨房和后院,都找不到银针。


چرګې له عقاب څخه یوه ورځ وخت وغوښت، چې ستن ورته پیدا کړي، عقاب وویل، “سمه ده یوه ورځ وخت درکوم خو که دې پیدا نه کړه له تا وزرې اخلم او ځمه.”

母鸡求老鹰:“再给我一天吧!明天你就能修补翅膀,飞着去找食物了。”老鹰说:“好,就一天。如果你找不到银针的话,你就要把一个孩子给我作为补偿。”


عقاب یوه ورځ وروسته راغئ، ګوري چې چرګه شګې لټوي، خو ستن ېې ونه لیده. عقاب غوصه شو او په ډيره چټکۍ سره یې له چرګې وزرونه واخیستل.

第二天,老鹰来了,她看到母鸡正在沙地里翻来翻去,但是银针还是没有找到。老鹰从天上俯冲下来,抓了一只小鸡就飞走了。从那以后,无论老鹰什么时候出现,她都看到母鸡在沙地里找银针。


. کله چې د عقاب سیوری پر ځمکه را ښکاره شو، چرګې خپلو چوړګوړو ته وویل لوڅ را ووځئ، چوړګوړو وویل، “موږ نادانه نه یو، که در ووځو عقاب موږ ته تاوان را رسوي.”

当母鸡在地上看到老鹰的影子时,她就警告自己的孩子:“快躲起来!别呆在这空旷干燥的地上。”孩子们回答她说:“我们不是傻瓜,我们会跑的。”


作者: Ann Nduku
插图: Wiehan de Jager
译文: Darakhte Danesh
语言: 普什图语
级别: 3级
出处: 原文来自非洲故事书Hen and Eagle
共享创意授权条款
本着作系采用共享创意 署名 3.0 未本地化版本授权条款授权。
选项
返回故事列表 下载 PDF