Download PDF
Back to stories list

Uthimba Uyaphulukisa! A very tall man Un homme très grand

Written by Cornelius Gulere

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Phephelaphi Mnguni

Language isiNdebele

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


UGobani kwakuyindoda ede khulu. Abantu bendawo bebambiza ngokuthi nguGobani izimuzimu elilungileko, ngombana bekathulile begodu anomusa. Bekangafani nomhlobo wamazimuzimu ayingozi afana nalawa enifunda ngawo.

His hoe was too short.

Sa houe était trop courte.


UThimba obekahlala eduze noGobani bekumtlhuwisa ukubona uGobani ahlupheka ngokusebenzisa ilembe lakhe elifitjhani, nofana nakakhothamako lokha kufanele aphume emnyango wendlu yakhe.

His doorway was too low.

Sa porte d’entrée était trop basse.


UThimba ubuza uGobani, “Ubude bakho bungangani?” UGobani uyafunisela, “Ngingaba pheze bubude obu-2,5m.” Walala embhedeni wakhe lokha nakahlathululako, wathi, “Ngiyazi kobana umbhedo wami unobude obu-1,5m. Uyabona nawe bonyana iinyako zami zidlulele ngale kombhede ngobude obungaba yimitha eyodwa, okutjho ukuthi nginobude okungenani obu-2,5m.”

His bed was too short.

Son lit était trop court.


UThimba bekanecebo eliyifihlo.

His bicycle was too short.

Sa bicyclette était trop petite.


UGobani uthe nakafika emzini, wehla etsikirini yakhe, wafinyana iwoma labantu abanomusa bambungelela. “Lotjha Zimuzimu elilungileko,” iKosi yendawo yamukela uGobani. “Isokana uThimba usibikele bonyana uqalene nemiraro eminengi epilweni, njengombana umude khulu nje!”

This man was too tall!

Cet homme était trop grand.


Abantu bendawo basebenza ubusuku boke ukuqinisekisa bonyana uGobani uthola koke akutlhogako kunobukhulu obulingana naye.

He made a very long hoe handle.

Il fabriqua un long manche pour sa houe.


Okulandelako abantu bendawo basiza uGobani ukwenza igoseni lendlu yakhe elide elinomyango omutjha. Buwumude kunoGobani, ukuze angasakhothami lokha nakangena ngendlini, bawenza kuhle nje.

He made very high door frames.

Il agrandit ses portes.


Kwalandela umbhede omutjha onamalageni neengubo ezide ngokwaneleko ukumbesa woke umzimba kaGobani omude ukusuka ehloko ukufika eenyakweni zakhe.

He made a very long bed.

Il fabriqua un très grand lit.


IKosi yabawa omunye wabantu abasebenza ngeensimbi kobana enzele uGobani itsikiri ekulu khulu. Beyinekheriyana ekulu ngokwaneleko ukuhlalisa uThimba noChoke.

He bought a very high bicycle.

Il acheta une bicyclette très haute.


Umbazi wendawo wenzela uGobani itafula eliphakamileko ukuze ahlale adlele kilo.Imilenze yetaful kufanele ibe nokuphakama okungaba mamitha a-1,5. Okwamanje nakahlezi asidla iinyako zakhe zithinta phasi.

He sat on a very high chair. He ate with a very long fork.

Il s’assit sur une chaise très haute et mangea avec une très grande fourchette.


Ilembe elitjha likaGobani lenza kwabalula ukulima nokuvuna. Isivande sakhe sakhula saba lihlathi! UGobani ubeka umantji ozele iinthelo ngaphandle komnyango wangaphambili wendlu wakhe uwubekela abantu bendawo, le bekuyindlela ebekatjengisa ngayo ukuthokoza ebantwini bendawo ngerhelebho labo.

He left his house and lived in a big forest. He lived for many years.

Il quitta sa maison et vécut dans une grande forêt. Il vécut pendant de longues années.


Written by: Cornelius Gulere
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Phephelaphi Mnguni
Language: isiNdebele
Level: Level 2
Source: A very tall man from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF