Download PDF
Back to stories list

Cã ndíru ꞌbã íj̣ ọ́ ĩtrĩkã ŋá Feelings Les sentiments

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by Barnabas Delu

Language Aringati

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Áma á si ̣́ la ijó ̣́ ̣ ũ ꞌbi ́ ki ́ i ̃tri ̃kã .

My heart feels a lot of things.

Mon cœur ressent beaucoup de choses.


Ma adru ã yi ̃kõ si ̃ mâ idé ̣̃ ̣ pi ̣ dri ̃ ã mani ́ á ꞌdi ́gó zã i ̃ndró si ̃.

I feel happy when my granny tells us stories in the evening.

Je suis contente quand ma grand-mère nous raconte des histoires le soir.


Ma i ̃tri ̃kã la ma aza-azâ á dri ̃ avá mâ wọ̃ ri ̣̂ be.

I feel silly when I play with my friend.

Je me sens ridicule quand je joue avec mon amie.


Ma uꞌá cã ndi ́ si ̃ má á té pi dri ̃ jọ lá sé ndẽ i ̃ꞌdidri ̣́ ꞌdá yụ .

I feel bad when my dad says he does not have money.

Je me sens mal quand mon père dit qu’il n’a pas d’argent.


Ma lẽ tá ŋá i ̃tri ̃ká má ã ndrẽ dri ̃ á ma amvu yã mbi ̣̂ si ̃.

I feel loved when my mom gives me a hug.

Je me sens aimée quand ma mère me donne un câlin.


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: Barnabas Delu
Language: Aringati
Level: Level 1
Source: Feelings from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF