Mưa

Tôi yêu nước.

1

Tôi rất thích nghịch nước.

2

Trời mưa rồi.

3

Mưa cho chúng ta rất nhiều nước.

4

Tôi thích chơi ngoài trời.

5

Nhưng trời lại đang mưa.

6

Tôi thích tắm mưa.

7

Tóc tôi bị ướt bởi mưa. Ba tôi sửa tóc cho tôi.

8

Mưa

Text: Letta Machoga
Illustrations: Marleen Visser
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.