Đếm thú

Có chú voi nọ đang chuẩn bị uống nước.

1

Có hai chú hươu coa cổ đang chuẩn bị uống nước.

2

Có ba chú bò rừng và bốn chú chim cũng đang chuẩn bị uống nước.

3

Có năm chú linh dương và sáu con lợn rừng đang đi về phía hồ.

4

Có bảy con ngựa vằn đang chạy về phía nước.

5

Có tám con ếch và chín chú cá đang bơi trong nước.

6

Một chú sư tử gầm to. Anh ta cũng muốn uống nước. Ai hoảng sợ bởi tiếng gầm?

7

Một con vui đang uống nước chung với chú sư tử.

8

Đếm thú

Text: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrations: Rob Owen
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.