Hai

Hai tay nhỏ để cầm.

1

Hai cái chân nhỏ để đá.

2

Hai mắt nhỏ để nhìn.

3

Hai lỗ tai nhỏ để nghe.

4

Và hai cánh tay thương yêu để ôm ấp!

5

Hai

Text: Carole Bloch
Illustrations: Richard MacIntosh
Translation: Jenny Tran
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo