Quyển sách về thời tiết

Trời khô.

1

Mặt trời nóng.

2

Trời gió.

3

Trời nhiều mây.

4

Trời lạnh.

5

Trời đang mưa.

6

Có sấm sét.

7

Tôi thấy một cầu vòng.

8

Quyển sách về thời tiết

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Sandra McDougall
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo