Tingi và đàn bò

Tingi sống cùng bà.

1

Bạn ấy từng đi chăn bò cùng bà.

2

Một ngày nọ, bọn lính tới.

3

Chúng bắt đàn bò đi mất.

4

Tingi và bà chạy trốn.

5

Họ trốn trong bụi rậm đến tận đêm.

6

Sau đó, bọn lính quay lại.

7

Bà giấu Tingi dưới lá cây.

8

Một tên lính giẫm lên Tingi, nhưng bạn ấy giữ im lặng.

9

Khi mọi thứ đã an toàn, Tingi và bà đi ra.

10

Họ rón rén đi về nhà.

11

Tingi và đàn bò

Text: Ingrid Schechter
Illustrations: Ingrid Schechter
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.