Con cá sấu đói bụng

Ngày xửa ngày xưa, có một con cá sấu đang rất đói bụng.

1

Nó tìm thức ăn một cách chậm rãi và im lặng. Và sau đó...

2

Pow!!! Cá sấu tấn công!

3

Sau đó, nó không còn đói bụng nữa, và nó thấy vui vẻ.

4

Cho đến khi nó đói bụng nữa.

5

Con cá sấu đói bụng

Text: Christian G.
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.