Tóc

Thuli có tóc ngắn.

1

Anna có tóc dài.

2

Cathy có tóc dài nhất.

3

Zama vừa tết tóc.

4

Baba có râu.

5

Zanele vừa chải tóc.

6

Thabo vừa cắt tóc.

7

Thema vừa cạo đầu.

8

Tóc

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Bronwen Heath
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo