Con mèo của tôi đâu?

Con mèo của tôi đâu?

1

Nó có ở dưới giường không?

2

Nó có ở trên tủ chén không?

3

Nó có ở sau ghế đẩu không?

4

Nó có ở kế thùng rác không?

5

Nó có ở kế cái rổ không?

6

Nó có ở ngoài nhà không?

7

A! Nó đây rồi.

8

Con mèo của tôi đâu?

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Bronwen Heath
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo