Bạn đang làm gì đó?

Tôi đang hát.

1

Cô ấy đang vẫy tay.

2

Tôi đang vỗ tay.

3

Cô ấy đang kéo cơ.

4

Anh ta đang kêu tôi.

5

Tôi đang trả lời.

6

Cô ta đang lắng nghe.

7

Thế bạn đang làm gì?

8

Bạn đang làm gì đó?

Text: Nina Orange
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.