Nhìn những con thú kìa!

Nhìn những con thú kìa!

1

Con bò kêu "Ụm bò".

2

Con dê kêu "Be be".

3

Con ngựa kêu "Hí."

4

Con lợn kêu "Ủn ỉn".

5

Con gà kêu "Cục tác".

6

Con chó sủa "Gâu."

7

Người nông dân bảo "Suỵt!"

8

Nhìn những con thú kìa!

Text: Jenny Katz
Illustrations: Sandy Campbell
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo