Anh chàng cao kều

Có cái cuốc quá ngắn.

1

Cửa vào nhà anh thấp tịt.

2

Cái giường của anh ngắn cũn.

3

Xe đạp của anh thấp tè.

4

Anh chàng lại quá cao!

5

Anh bèn làm cái cuốc dài hơn.

6

Anh bèn làm khung cửa cao lên.

7

Anh bèn làm cái giường dài thêm.

8

And bèn mua cái xe đạp cao hơn.

9

Anh ngồi ăn trên cái ghế cao kều. Và anh ta ăn với cái nĩa dài thòong.

10

Anh rời khỏi nhà và chuyển vào rừng sống. Và sống như vậy nhiều năm nữa.

11

Anh chàng cao kều

Text: Cornelius Gulere
Illustrations: Catherine Groenewald
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.