Si Tingi at ang mga Baka

Nanirahan si Tingi kasama ng Lola niya.

1

Magkasama nilang inalagaan ang mga baka.

2

Isang araw, dumating ang mga sundalo.

3

Dinakip nila ang mga baka.

4

Tumakas si Tingi at ang Lola niya at sila'y nagtago.

5

Nagtago sila sa palumpong hanggang gabi.

6

Pagkatapos, bumalik ang mga sundalo.

7

Itinago ni Lola si Tingi sa ilalim ng mga dahon.

8

Inapakan ng isa sa mga sundalo si Tingi, pero hindi siya kumibo.

9

Noong alam nilang ligtas na, lumabas si Tingi at ang Lola niya.

10

Tahimik silang gumapang pabalik ng tahanan nila.

11

Si Tingi at ang mga Baka

Text: Ingrid Schechter
Illustrations: Ingrid Schechter
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.