Ang buwayang gutom

Isang araw, may isang buwayang gutom na gutom.

1

Dahan-dahan, tahimik siyang naghanap ng pagkain. Pagkatapos...

2

PAW!!! Humampas ang buwaya!

3

Pagkatapos noon, hindi na siya gutom at masaya siya.

4

Hanggang sa magutom siya ulit.

5

Ang buwayang gutom

Text: Christian G.
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.