Mahilig akong Magbasa

Mahilig akong Magbasa

1

Sino ang maari kong basahan?

2

Ang sanggol ay natutulog.

3

Sino ang maari kong basahan?

4

Sila nanay at lola ay nagluluto.

5

Sino ang maari kong basahan?

6

Sila tatay at lolo ay nagkukpumpuni ng kotse.

7

Sino ang maari kong basahan? Ako'y uupo at aking babasahan ang aking sarili.

8

Mahilig akong Magbasa

Text: Letta Machoga
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: La Trinidad Mina
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.