Si Kambing, Si Aso, at Si Baka

Mabubuting magkakaibigan sina Kambing, si Aso, at si Baka. Isang araw, naglakbay sila sa isang taksi.

1

Nang matapos ang paglalakbay nila, pinagbayad ng drayber ang mga ito. Nagbayad si Baka.

2

May sukli si Aso dahil hindi eksakto ang binayad niya.

3

Ibibigay na sana ng drayber ang sukli ni Aso nang tumakbo si Kambing nang hindi nagbabayad.

4

Nainis ang drayber. Nagmaneho siya paalis nang hindi binibigay ang sukli ni Aso.

5

Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, tumatakbo si Aso papunta sa kotse para silipin at hanapin ang drayber na may utang sa kanya.

6

Tinatakbuhan ni Kambing ang tunog ng kotse. Natatakot siyang ma-aresto dahil hindi siya nagbayad.

7

At si Baka ay hindi naaabala kapag may sasakyang dumarating. Hindi siya nagmamadali sa pagtawid dahil alam niyang buo ang binayad niyang pamasahe.

8

Si Kambing, Si Aso, at Si Baka

Text: Fabian Wakholi
Illustrations: Marleen Visser
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.