ਸਜ਼ਾ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।

1

"ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁੱਝ ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। "ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲ ਖਾਵਾਂਗੇ," ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

2

ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਹੀਮ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ।

3

"ਦੇਖੋ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ!" ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਚਿਲਾਇਆ। "ਰਹੀਮ ਨਟਖਟ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹੈ," ਮੈਂ ਆਖਿਆ।

4

ਮਾਂ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ।

5

ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

6

"ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ?" ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

7

"ਰਹੀਮ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ," ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

8

ਰਹੀਮ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9

"ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਰਹੀਮ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਹਾ।

10

ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ!

11

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਹੀਮ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। "ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ," ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

12

ਸਜ਼ਾ

Text: Adelheid Marie Bwire
Illustrations: Melany Pietersen
Translation: Anu Gill
Language: Punjabi

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.