ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਇਕ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1

ਦੋ ਜਿਰਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2

ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

3

ਪੰਜ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਪਾਣੀ ਵਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

4

ਸੱਤ ਜ਼ੈਬਰੇ ਪਾਣੀ ਵਲ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

5

ਅੱਠ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਨੌ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

6

ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ?

7

ਇਕ ਹਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

Text: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrations: Rob Owen
Translation: Anu Gill
Language: Punjabi

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.