ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

1

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

2

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

3

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

4

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

5

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

6

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

7

ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

8

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Mlungisi Dlamini
Translation: Anu Gill
Language: Punjabi

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo