ਬੱਕਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂ

ਬੱਕਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ।

1

ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ।

2

ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

3

ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦ ਬੱਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਭੱਜ ਗਈ।

4

ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਨ ਦਿੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

5

ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕਾਰ ਵਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

6

ਬੱਕਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7

ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

8

ਬੱਕਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂ

Text: Fabian Wakholi
Illustrations: Marleen Visser
Translation: Anu Gill
Language: Punjabi

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.