બે

બે નાના હાથ, પકડવા માટે.

1

બે નાના પગ, કુદકા માર્વા માટે.

2

બે નાના આંખ, જોવા માટે.

3

બે નાના કાન, સમભ્રાવા માટે.

4

અને બે પ્રેમિ હાથ, ભેટવાં માટે!

5

બે

Text: Carole Bloch
Illustrations: Richard MacIntosh
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo