આશા એક મગફળિ-મખન નું સેંડવિચ છે

સર્કારિ રોટલિઓ નિ વચે થોદિક મગફડિ મખન છે. તે મગફડિ મખન ને આશા કેવાઇ અને તેનિ હિસાબે એક પેટ ભરવાનિ મન આવે.

1

આશા એક મગફળિ-મખન નું સેંડવિચ છે

Text: Johanna Kistner
Illustrations: Johanna Kistner
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.