સાંભ્રો

તમર કિલકિલાટ કરે.

1

ચુઓ ચૂ કરે.

2

સાપ સસ્ળે.

3

કુત્રા ભાસે.

4

બક્રીઓ બ્લે કરે.

5

ગાય મૂ બોલે.

6

સિંહ ગર્જે...

7

... અને ગોકળગાય તો અવાજ એ ના કરે.

8

બેબીઓ બબબ બોલે.

9

... અને બળકો બોલે.

10

11

સાંભ્રો

Text: Carole Bloch
Illustrations: Jean Fullalove
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo