હવામાન

વાદળા હોય તો વર્શાદ આવ્વુ જોયે.

1

આજે બહુ ગર્મી છે. કેમ?

2

આકાશ વાદળા પાછર સંતાઇ. મને વાદળા બહુ ગમે.

3

"બારે વર્શાદ પળે છે?" શિક્ષક નાબુને એ પુછ્યુ.

4

પવન આવે છે?

5

મને હવામાન વધારે સમજવું છે.

6

હવામાન

Text: Clark Ness
Illustrations: Microsoft Clip Art, Jesse Breytenbach, Wiehan de Jager, Rijuta Ghate, Vusi Malindi
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.