મારા દાદી

દાદી મને નમસ્કાર કરે.

1

અમે દાદીના ગાય ને જોવા માટે દોડિઆ.

2

હું દાદીને પકડિઆઇવો.

3

હું દાદી થિ ભાગિગ્યો.

4

દાદી બહુ થાકિગયા.

5

મારા દાદી

Text: Augustine Napagi
Illustrations: Ingrid Schechter
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.