મારો બાબ્લો

મારો બાબ્લો નું નામ જોન ફ્રેન્સિસ છે.

1

તેને પિળા કેળાં અને સફર્જન ફાવે.

2

નાસ્તા ખઐને તે એક મિત્ર સાથે રમવા જાયે.

3

મારો બાબ્લો

Text: Cissy Namugerwa, Nanyonga Allen
Illustrations: Genevieve Terblanche, Melany Pietersen, Catherine Groenewald, Marion Drew, Mlungisi Dlamini
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.