રસોઈ

હું બટાટા ના છાલ કાઢું.

1

હું કોબી કાપું.

2

હું ગાજર કાપું.

3

હું બિંસ ધોઉં.

4

હું બટરનટ ને કાપું.

5

હું પાલક કાપું.

6

મારા માતાજી ડુંગળી કાપે.

7

હું ડુંગળી કાપુ તો મને આસુ આવે.

8

રસોઈ

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Kathy Arbuckle
Translation: Darshan Soni
Language: Gujarati

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo