شمارش حیوانات

یک فیل دارد میرود که آب بنوشد.

1

دو زرافه دارند میروند که آب بنوشند.

2

سه بوفالو و چهار پرنده هم دارند میروند که آب بنوشند.

3

پنج آهو و شش گراز دارند به سمت آب راه می روند.

4

هفت گورخر دارند به سمت آب می دوند.

5

هشت قورباغه و نه ماهی دارند در آب شنا می کنند.

6

یک شیر غرش کرد. او هم می خواهد آب بنوشد. چه کسی از شیر ترسیده است؟

7

یک فیل دارد با شیر آب می نوشد.

8

شمارش حیوانات

Text: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrations: Rob Owen
Translation: Marzieh Mohammadian Haghighi
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.