کتاب وضعیت آب و هوا

هوا خشک است.

1

خورشید سوزان است.

2

هوا بادی است.

3

هوا ابری است.

4

هوا سرد است.

5

باران می‌بارد.

6

رعد می‌زند.

7

من یک رنگین کمان می‌بینم.

8

کتاب وضعیت آب و هوا

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Sandra McDougall
Translation: Saeed Nazari
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo