امید مانند ساندویچ کره بادام زمینی است

امید مانند لایه نازک کره بادام زمینی است که روی نان معضلات حکومت مالیده شده و تنها گرسنه ای را به اندازه بیداری سیر میکند

1

امید مانند ساندویچ کره بادام زمینی است

Text: Johanna Kistner
Illustrations: Johanna Kistner
Translation: Saeed Nazari
Language: Persian

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.